Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1457 (2009-2010)
Innlevert: 16.06.2010
Sendt: 17.06.2010
Besvart: 25.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Mener samferdselsministeren det er riktig at trafikksikkerhetstiltak, som i Langerudbakken på rv 35, gjennomføres på tross av store protester lokalt fra berørte omkringliggende kommuner og Norges lastebileier forbund (NLF)?

Begrunnelse

Ulykkesstatistikken viser at strekningen Hokksund - Åmot på rv 35 er meget trafikkfarlig med 187 ulykker med personskader, inkludert 9 dødsulykker, siden 1990.
Alle er enige om at målet er å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Høyre har blant annet lanser en egen nullvisjon om at ingen skal miste livet på norske veier, som følge av veiens beskaffenhet.
Midtdelere er det mest effektive tiltaket mot møteulykker, samtidig som at dette er relativt kostbart å bygge ut. Derfor er det viktig å prioritere både penger og kapasitet på de strekningene der dette samlet vil gi størst trafikksikkerhetseffekt. Høyre bevilget derfor 600 mill. kroner mer enn regjeringen til trafikksikkerhetstiltak i Høyres alternative budsjett for 2010.
Statens Vegvesen har orientert Øvre Eiker kommune om at de har besluttet å "utbedre" Langerudbakken på rv 35 blant annet med fjerning av forbikjøringsfelt. Ordførerne i berørte kommuner: Øvre Eiker, Modum og Sigdal reagerer på beslutningen og har sendt brev til Statens Vegvesen Region Sør med en kraftig protest. Ordførerne viser til høringsuttalelsene fra kommunene og at forbikjøringsfeltet er det eneste sikre stedet å kjøre forbi mellom Mjøndalen og Åmot. Dette har også skapt sterke reaksjoner i lokalmedia og Norges lastebileier forbund (NLF). Yrkessjåførene uttaler at de frykter konsekvensene av vedtaket som vil bety at forbikjøringene vil forflyttes til mer trafikkfarlige deler av vegstrekningen.
Statens Vegvesen opplyser i sitt brev av 29. januar 2010 om at de tar sikte på oppstart allerede i løpet av sommeren/høsten. Protestbrevet fra berørte ordførere reiser tre viktige spørsmål som det er viktig at blir behandlet og besvart før Statens Vegvesen eventuelt kan gå videre med prosjektet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjering og Storting har som mål å redusere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken i tråd med nullvisjonen. Vi vet at de mest alvorlige ulykkene på vegnettet er møteulykker og utforkjøringsulykker.

Statens vegvesen velger tiltak på bakgrunn av risikovurderinger. Med hensyn til møteulykker er fysisk midtrekkverk det beste tiltaket. Rv 35 er imidlertid relativt smal, noe som gjør det vanskelig å sikre denne vegen mot møteulykker med midtrekkverk. Dette vil kreve store kostnader i form av breddeutvidelser av vegen. Alternativet er etablering av sperrefelt/midtmarkering som har vist meget gode resultater i forhold til møteulykker. Det er beregnet at slike midtmarkeringer har en ulykkesreduksjon i størrelsesorden 30-40 %, erfaringsmessig enda mer.

Risikoen for ulykker på vegstrekninger med forbikjøringsfelt er stor. I Langerudbakken på Rv 35 er det tre felt, med et forbikjøringsfelt i motbakken. Midt i bakken er det kryss, avkjørsler og bussholdeplasser. Årsdøgntrafikken på stedet er over 10 000 og fartsgrensen er 70 km/t. Statens vegvesen har vurdert ulike trafikksikkerhetstiltak på stedet.

Det er viktig at forholdene for reisende med kollektive transportmidler ivaretas og forbedres. Statens vegvesen vurderer at bussholdeplassene ikke bør flyttes, samtidig som det anses som uakseptabelt at gående til bussen må krysse tre kjørefelt for å komme til holdeplassen. Det har også vært vurdert å etablere sperrefelt/midtmarkering samtidig som forbikjøringsfeltet opprettholdes på en kortere strekning. Dette er av Statens vegvesen forkastet fordi forbikjøringsfeltet blir kort og sammenspleisingen fra to til ett felt blir på et punkt i bakken der det ennå er stigning.

Statens vegvesen har etter en samlet vurdering, konkludert med å ta bort forbikjøringsfeltet. Det etableres svingefelt til venstre for trafikk i retning sørover, samt et tilrettelagt kryssingspunkt for fotgjengere som må krysse Rv 35 for å komme til bussholdeplassen retning sørover. Med denne løsningen ivaretas trafikksikkerheten og lokale forhold. Løsningen vil gå noe på bekostning av friheten til den enkelte bilist ved at det ikke er muligheter for å kjøre forbi. Ulempene for den enkelte bilist vurderes imidlertid å være små i forhold til trafikksikkerhetsgevinsten og hensynene til lokale forhold.