Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1458 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 17.06.2010
Besvart: 24.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I statsbudsjett for 2009 ble det på kap. 1351 Persontransport med tog gitt en spesifikasjon på toggruppene av statlig kjøp av persontransporttjenester med tog fra NSB.
Kan statsråden legge frem en ajourført oversikt for 2009 med faktiske tall for kjøp av persontransporttjenester med tog fra NSB også med spesifikasjon av geografiske områder pr. toggruppe og med oppgitt setekm (kapasitet) og passasjerkm (faktisk transporterte passasjerer) pr. geografisk toggruppe?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kravene til rapportering er nedfelt i trafikkavtalen mellom NSB og staten ved Samferdsels- departementet. Jeg er opptatt av at departementet følger tett opp at NSB leverer i henhold til det avtalte. Det gjennomføres oppfølgingsmøter hvert tertial der levert produksjon er et viktig tema. Vedlagt er NSBs rapporterte sete- og personkilometer for de enkelte togproduktene.

Når det gjelder vederlaget til NSB, så er det basert på årlige kjøpsavtaler for hvert enkelt år under trafikkavtalen. Vedlagt følger også avtalt kjøpsbeløp for hvert enkelt togprodukt. NSBs kostnader og inntekter har imidlertid utviklet seg på en slik måte at det reelle kjøpsbehovet til NSB er større enn det avtalte kjøpsbeløpet som utbetales. Når det gjelder det ytelsesavhengige vederlaget til NSB for 2009 så er dette ikke endelig beregnet eller utbetalt enda.

Vedlegg til svar:

Avtalt årlig kjøpsbeløp (2009-2010) i 2009-priser indeksjustert i hht. Kjøpsavtale 2009

2009

Oslo-Bergen — 31,3

Oslo - Stavanger 25,0

Oslo - Trondheim 29,7

Trondheim - Bodø 75,1

Dagtog Tr.heim - Bodø 73,3

Dombås - Åndalsnes 24,7

Nelaug - Arendal 11,9

Kristiansand - Stavanger 50,5

Hamar-Røros 46,2

Røros - Trondheim 16,7

Trondheim - Storlien 11,0

Flåmsbana Vinter 8,5

Oslo - Halden 76,3

Oslo - Lillehammer 62,8

Oslo - Skien 88,9

Oslo (linje 400) 145,6

Oslo (linje 440) 66,5

Oslo (linje 450) 87,4

Oslo (linje 460) 60,0

Oslo (linje 500) 110,5

Oslo (linje 550) 63,7

Oslo (linje 560) 61,3

Stavanger - Egersund 83,3

Lerkendal - Stjørdal/ Steinkjer 67,4

Bergen - Arna 19,3

Bergen-Voss 51,0

Bodø - Rognan 14,4

Oslo Kristiansand 48,3

Oslo - Stockholm1' 4,6

Ofotbanen 0$_

1515,4

Rapportering 2,1

Økt kapasitet i rush Oslo 55,2

Økt kapasitet utenfor rush IC og Oslo hele 2009 11,51

Økt kapasitet fra i desember 2008 0,48

Økt kapasitet utenfor rush IC og Oslo fra ruteterminskifte des 09 i des OS 0,35

Økt kapasitet Jærbanen z, 0

Justering inntektsprognoser kjøp av merproduksjon « 0,0

Sum fast vederlag 1585,1

Ytelsesavhengig vederlag 4) 38,6

Avgiftskorreksjoner -3,6

Maksimalt totalt vederlag 1620,1

1) Prisjusteres ikke for det enkelte avtaleåret

2) Påløpte kostnader før 2010 betales i 2010 ihht endelig resultat fra forhandlingene om Jærbanen

3) Beløpene for økt kapasitet er inkludert inntektsvirkning. Dvs at posten Justering inntektsprognoser er satt i null.

4) Trafikkavtalens pkt 17.3: Ytelsesavhengig vederlag beregnes etterskuddsvis for hele året og utbetales innen den første virkedagen i den tredje måneden i det påfølgende år. Ytelsesavhengig vederlag forfaller dog ikke før rimelig tid etter at Oppdragsgiver har mottatt tilstrekkelig grunnlag for å beregne vederlaget.

Prisjusteringsfaktor 2008 til 2009-kr

KPKJAEl 20OS. jf. http://www.ssb.no/kt/ 2,3 %

Årslønn, jf. tab. 2.1 St.meld. nr. 1 5,0 %

Gjennomsnitt prisjustering 3,7 %

Nattog Oslo - Bergen 86,40 63,0

Oslo - Stavanger 73,60 55,7

Oslo - Trondheim 97,70 60,5

Trondheim - Bodø 91,90 84,9

Fjerntrafikk Trondheim - Bodø 123,50 77,7

Matetrafikk Nelaug - Arendal 24,90 2,3

Dombås - Åndalsnes 42,00 7,8

Regional trafikk Oslo - Kristiansand 228,40 112,1

Stavanger - Kristiansand 218,20 70,1

Hamar - Røros 88,40 37,5

Trondheim - Røros 56,40 16,6

Trondheim - Storlien 22,90 4,1

Bodø - Rognan 13,70 4,8

Intercitytrafikk Oslo - Halden 520,20 171,2

Oslo - Lillehammer 624,30 168,8

Oslo - Skien 717,40 264,1

Nærtrafikk Lokaltog Oslo 3 142,80 792,1

Lokaltog Stavanger 434,60 52,2

Lerkendal - Steinkjer 206,90 70,3

Bergen - Ama 76,70 8,0

Bergen - Voss - Myrdal 197,80 22,6

| 7 088,70 2 146,40|