Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1459 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 17.06.2010
Besvart: 24.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Raste- og hvileplasser for yrkessjåfører er de første tingene som fjernes fra nye veiprosjekter når det er budsjettoverskridelser. Dette gjør det vanskelig å følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Lastebilnæringen blir dessuten ufortjent stemoderlig behandlet, og ansatte i SVV jager sjåfører bort fra områder rundt kontrollstasjonene.
Mener statsråden at kleppjakten på yrkessjåfører er akseptabel, og vil statsråden gjøre noe med dette samt sørge for at man får en helhetlig plan for å sikre utbygging av raste/hvileplasser?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet vil gjøre det lettere for yrkessjåførene å overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og vil derfor at skal etableres tilstrekkelig med raste- og hvilepasser for yrkessjåførene særlig langs stamveinettet. Fremskrittspartiet ønsker å satse på riksveiene og bygge et nasjonalt motorveinett mellom de største byene, blant annet E18/E39 Oslo-Kristiansand-Stavanger og E6 Oslo-Trondheim-Steinker. Dette ville gjort det mulig med en mer helhetlig tilnærming og planlegging av rasteplasser for yrkessjåfører. Med regjeringens politikk der man kun bygger korte parseller av gangen, er det imidlertid behov for en helhetlig og overordnet plan for hvileplasser basert på konkrete behov.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er viktig at yrkessjåfører som skal ta sine lovpålagte pauser har et tilfredsstillende tilbud av raste- og hvileplasser. Regjeringen ønsker å forbedre yrkessjåførenes tilgang til raste- og hvileplasser. I Nasjonal transportplan 2010-2019 legges det opp til økt satsing på hvileplasser for tungtransporten, gjennom en systematisk utvikling av både offentlige og private døgnhvileplasser i årene framover. I den forbindelse har Samferdselsdepartementet bedt Vegdirektoratet vurdere mulighetene for å kunne gi støtte til private aktører, som etter utlysning vil ta på seg å bygge ut og drifte hvileplasser med et godt servicetilbud til sjåførene. Som et ledd i utviklingen av dette tilbudet har Vegdirektoratet nylig utarbeidet en veiledning for døgnhvileplasser for tungtransporten – Håndbok 279 Døgnhvileplasser for tungtransporten, mai 2010. Norges Lastebileier-Forbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet har deltatt i arbeidet med veilederen.

Statens vegvesen meddeler at i de tilfeller hvor rasteplasser har blitt fjernet fra prosjekter for å overholde budsjett, har det i hovedsak vært snakk om rasteplasser som har vært best tilpasset personbilsjåførers og turisters behov. For døgnhvileplasser for yrkessjåfører er kravene til service større og det etterstrebes så langt som mulig et samarbeid med private aktører som for eksempel bensinstasjoner og vegkroer.

Der det i dag er mangel på hvileplasser, særlig rundt de store byene, er det vanlig at yrkessjåfører parkerer på kontrollplassene. Statens vegvesens kontrollører er i blant nødt til å be sjåfører flytte kjøretøy som er til hinder for kontrollvirksomheten. Etaten tilstreber naturligvis å gjøre dette på en måte som innebærer at sjåførene blir møtt med respekt og saklighet og ikke oppfatter det som en ”klappjakt på yrkessjåfører”. Dette er noe som Statens vegvesen også fokuserer på i sin utdannelse av kontrollører.

Muligheten til å bruke kontrollplasser for døgnhvile for sjåfører, har blitt vurdert i arbeidet med veilederen for døgnhvileplasser. Kontrollplassene har imidlertid en viktig funksjon i trafikksikkerhetsarbeidet og i å garantere likverdige konkurransevilkår i lastebilnæringen. En samlokalisering av kontrollplass og døgnhvileplass kan bli et hinder for en god og effektiv kontrollvirksomhet. Statens vegvesen har derfor ikke gått inn for en slik løsning.

Vegdirektoratet vil nå følge opp arbeidet med å få etablert nye raste- og hvileplasser for tungtransporten med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2010-2019 og den nye veilederen. Jeg er opptatt av å få et bedre hvileplasstilbud for yrkessjåførene og vil arbeide for at den varslede satsingen i Nasjonal transportplan kan bli gjennomført.