Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1461 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): NAVs rundskriv angående tilleggsytelsen Ung ufør ble oppdatert i november 2009 til også å omfatte ”Nedsatt funksjon som følge av alvorlige sykdommer i nervesystem eller muskelsystem, for eksempel alvorlig epilepsi…”. På tross av dette har Norsk Epilepsiforbund i 2010 fått flere henvendelser fra unge mennesker med epilepsi som får avslag på sine søknader om ung ufør.
Mener Statsråden at en som er syk nok til å bli ufør, også bør kvalifisere til Ung ufør, og hva vil Statsråden i så fall gjøre for at dette skjer?

Begrunnelse

Siden det oppdaterte rundskrivet sier at mennesker med alvorlig epilepsi skal kunne få denne tilleggsytelsen, er undertegnede usikker på hva som er årsaken til at mange unge mennesker med epilepsi likevel får avslag. En mulighet er at informasjonen ikke har nådd ut til alle saksbehandlere. Hvis det er grunnen er det absolutt behov for å sende ut en ekstra påminnelse om at unge mennesker som er ufør på grunn av epilepsi også har rett på ytelsen ung ufør.
En annen forklaring ligger i begrepet alvorlig epilepsi. I følge Norsk Epilepsiforbund snakker de ofte om mennesker med alvorlig epilepsi i medisinsk forstand som de 30 % av epilepsipasientene som har det som kalles vanskelig behandlingsbar epilepsi. Dette er en gruppe epilepsipasienter som ikke blir anfallsfri ved hjelp av medisiner. Det er i hovedsak denne gruppen epilepsipasienter som blir ufør.
Mennesker med epilepsi som er ”syke nok” til å bli varig ufør i ung alder bør vel også kvalifisere som ”syke nok” til å få ung ufør.
Det er et svært viktig prinsipp at ung ufør er ment som en kompensasjon for tapt framtidig inntekt for unge mennesker som aldri har fått eller vil få muligheten til å ta del i lønnsvekst og opparbeide seg en anstendig lønn. Blir man da uføretrygdet på grunn av epilepsi som ung, ja så er har man jo per definisjon en alvorlig epilepsi som gjør at man mest sannsynligvis aldri vil komme ut i arbeid.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Personer som blir uføre før fylte 26 år kan ha rett til en garantert minste tilleggspensjon og får da medregnet pensjonspoeng med minst 3,5. For å komme inn under disse beregningsreglene må en tilfredsstille et strengere medisinsk inngangsvilkår enn det som gjelder generelt for å bli berettiget til uførepensjon. Det kreves at uførheten skyldes alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert. Det generelle kravet er at uførheten klart skyldes varig sykdom, skade eller lyte. Det strenge sykdomskravet for å få ung ufør rettigheter innebærer at en person som vurderes som 100 prosent ufør før fylt 26 år og får innvilget uførepensjon, likevel kan anses for ikke å fylle alvorlighetskravet for rett til ung ufør fordelen.

I Arbeids- og velferdsdirektoratets retningslinjer for praktiseringen av vilkåret er det gitt en positiv avgrensning av sykdommer som vanligvis kommer inn under ordningen. Listen er imidlertid ikke uttømmende, og det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Det er ikke diagnosen alene, men alvorlighetsgraden av sykdomstilstanden og dens følgetilstander som er avgjørende.

Det strengere inngangsvilkåret kan være vanskelig å praktisere. Det skyldes blant annet at grensen mellom alvorlige og mindre alvorlige lidelser kan være uklar og at det i en del tilfeller ikke er åpenbart hvilken diagnose som er den rette. Flertallet i Uføreutvalget (NOU 2007:4) mente derfor at en burde vurdere å oppheve bestemmelsen om et strengere medisinsk vilkår for å komme inn under ordningen. Departementet arbeider nå med utforming av ny uførepensjon, og ung ufør- ordningen vil bli vurdert i denne forbindelsen.