Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1463 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 24.06.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Næringshagene rundt i landet gjør en kjempejobb og er med på å sikre, samt skape nye arbeidsplasser.
Hvordan ser statsråden på det nye forslaget om næringshagestrukturen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er enig i at næringshagene gjør en god og viktig jobb. I St.meld. nr. 25 for 2008-2009 Lokal vekstkraft og framtidstru la departementet opp til å videreføre næringshagesatsingen gjennom igangsetting av et nytt næringshageprogram fra 2011. I meldingen ble det også gitt uttrykk for at departementet ønsket at fylkeskommunene på lengre sikt skulle få et større ansvar for den videre utvikling av næringshagene. Departementet nedsatte på denne bakgrunn en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fylkeskommunene, KS og SIVA for å utarbeide forslag til innhold i et nytt program der disse hensyn skulle ivaretas.

Arbeidsgruppens forslag er overlevert departementet og sendes i disse dager ut på høring til berørte parter. Av hensyn til de involverte i næringshageprogrammet, og for å gjøre det mulig å bearbeide innspill fra høringsrunden på en betryggende måte, går jeg inn for å forlenge det nåværende næringshageprogrammet med et halvt år, til 30.6.2011. Nytt næringshageprogram vil derfor bli igangsatt med virkning fra annen halvdel 2011. Programmet vil også bli omtalt i statsbudsjettet for neste år.