Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1464 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det har gjennom årene vært mye frem og tilbake når det gjelder utbygging av rv 2.
Hvordan er tidsplanen for den videre utbygging av resten av strekningen mot Kongsvinger og videre til Sverige?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt til grunn at utbyggingen av rv 2 på strekningen Kongsvinger – Slomarka skal starte i første fireårs- periode og ferdigstilles i siste seksårsperiode. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det dessuten vurdert som aktuelt å prioritere utbygging av rv 2 på den gjenstående strekningen mellom Kongsvinger og Kløfta, strekningen Slomarka – Nybakk, i perioden 2014-2019. Det er ikke forutsatt større investeringer på rv 2 fra riksgrensen til Kongsvinger i perioden 2010-2019. De endelige prioriteringene etter 2013 vil imidlertid skje gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023.

Jeg viser ellers til svar på spørsmål nr. 498 og 1070 fra representanten Gunnar Gundersen i samme sak.