Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1465 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 25.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Flere private barnehageaktører varsler at de vil avslutte driften hvis ny § 14 a i barnehageloven blir vedtatt.
Hva vil bli konsekvensene for kommuner som har mange private barnehager hvor driften kan komme til å opphøre, og forventer kommunalministeren at kommunene skal ta over driften og eventuelle gjeldsforpliktelser?

Begrunnelse

Kunnskapsdepartementet skriver i sitt høringsnotat at restriksjoner på utbytte på lang sikt

"...kan redusere interessen for å etablere nye ikke-kommunale barnehager".

Flere aktører i barnehagesektoren har allerede varslet at det nye regelverket vil medføre at de avslutter driften.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Departementet vurderte mulige konsekvenser av utbyttereguleringen i tilknytning til arbeidet med å utarbeide høringsforslaget. Fra høringsnotatet siteres følgende:

"Reguleringen innebærer at det fortsatt vil være mulig å drive barnehager med forsvarlig forrentning av innskutt kapital, men det settes begrensninger som hindrer særskilt høy avkastning. Forslaget kan gi strukturelle endringer på lang sikt, ved at bestemmelsene kan redusere interessen for å etablere nye ikke-kommunale barnehager og at kommunene eventuelt selv må etablere barnehageplasser. På kort sikt antar departementet at innstrammingen ikke vil ha effekter på barnehagestrukturen."

Jeg holder fast ved den vurderingen departementet gjorde i høringsnotatet, og legger til grunn at forslaget vil ha begrensede virkninger på det private barnehagetilbudet.

Kommunene har ansvaret for å oppfylle retten til barnehageplass, jf. barnehageloven § 12a. Dersom private barnehager avvikler driften, er det kommunens ansvar å sørge for at det blir etablert tilstrekkelig mange barnehageplasser til å erstatte de plassene som går tapt.

Der en privat barnehageeier ønsker å avvikle driften, antar jeg at det i mange tilfeller kan være fornuftig at kommunen overtar. Private barnehager som avvikler driften, har imidlertid ingen plikt til å overdra barnehagen til kommunen. Tilsvarende har kommunen heller ingen plikt til å overta en privat barnehage. Eventuell kommunal overtaking av driften må derfor komme i stand etter avtale mellom barnehagen og kommunen.