Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1468 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Besvart: 24.06.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Fiskeridepartementet og fiskeridirektøren vil la Rauma Group AS få legge oppdrettsanlegg utenfor Årset i Møre og Romsdal med mulighet for å ha mer en tre mill. kilo fisk i merdene. Folk er bekymret for stammen av villaks og sjøørret som danner grunnlag for fisketurisme og verdiskaping i området. Det er viktig at allmennhetens interesser og hensynet til bærekraftig forvaltning går foran oppdrettsaktørers ønsker. Regjeringen har satt på vent den vedtatte økningen av biomasse.
Mener statsråden at nye konsesjoner kan gis likevel?

Begrunnelse

Soria Moria-erklæringen sier at:

”Det er gjennom folkelig engasjement og folkevalgt styring vi best kan løse miljøproblemene”.

Her er det en konflikt mellom oppdrettsnæring på den ene siden og gårdsturisme, bosetting og forvaltning av fjordnaturen på den andre siden.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Etter det jeg har kunnet bringe på det rene gjelder saken klarering av lokaliteten Årset i Molde, knyttet til akvakulturtillatelser som tilhører datterselskap i Rauma Gruppen AS.

For å drive akvakulturvirksomhet trengs både en akvakulturtillatelse (også kalt konsesjon) og en eller flere lokaliteter. En lokalitet er et geografisk avgrenset område der det søkes om eller er gitt tillatelse til akvakultur. Tillatelser til lakse- og regnbueørretoppdrett er antallsbegrenset, og tildeles når departementet bestemmer det. En slik tildelingsrunde ble gjennomført senest i 2009. Det ble, mot vederlag, tildelt til sammen 65 nye tillatelse fordelt på fylker – fra Finnmark til Hordaland.

En akvakulturtillatelse må være tilknyttet en eller flere lokaliteter. Før en lokalitet kan tas i bruk til akvakulturformål, må den klareres. Lokaliteten klareres for en bestemt maksimalt tillatt biomasse (et bestemt antall tonn fisk som kan stå i sjøen på lokaliteten til enhver tid). Den samlede faktiske biomassen i sjø kan heller ikke overstige det innehaveren har akvakulturtillatelse til. I dette tilfellet er lokaliteten Årset, etter det jeg har fått opplyst, foreslått klarert for 3120 tonn matfisk.

Søknad om lokalitetsklarering gjennomgår en omfattende behandling, hvor fylkeskommunen er koordinerende myndighet (inntil 1. januar 2010 var dette Fiskeridirektoratets regionkontorer). Fylkeskommunen sender søknaden videre til lokaliseringskommunen, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannen og i enkelte tilfeller til Norges vassdrags- og energidirektorat. Avhengig av hva sektormyndighetenes og kommunens respektive myndighetsområder og sektorlover forutsetter, gir de uttalelser/fatter vedtak. Fylkeskommunen avgjør til slutt søknaden både etter akvakulturlovgivningen og sett i lys av uttalelser og vedtak fra sektormyndighetene og kommunen. Denne prosessen bidrar til at en rekke hensyn veies opp mot hverandre, blant annet forholdet til andre brukerinteresser, miljøvern og hensynet til næringsutvikling.

På denne bakgrunn vil jeg påpeke at denne saken gjelder en eventuell lokalitetsklarering, og ikke tildeling av nye akvakulturtillatelser. Saken er påklaget, og er etter hva jeg forstår, for tiden til behandling i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet.