Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1470 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Besvart: 24.06.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Erich Giese, som er et tysk krigsskip som er senket og ligger midt i innseilingen til Narvik Havn har 350-435 tonn olje om bord. Ved havariet av Full City som til nå er den største oljekatastrofen i Norge, var det ett utslipp på mellom 50- 200 tonn olje.
Når skal statsråden iverksette tømming av Erich Giese, slik man skriftlig har redegjort for, og vil det bli løpet av 2010?

Begrunnelse

Ifølge Narvik Havn har den siste informasjonen de har fått skriftlig sagt at Erich Giese skal tømmes allerede i 2010. Rune Arnøy, havnesjef i Narvik utaler til dagsavisen Fremover 12. juni: Situasjonen er uholdbar. Denne oljen kommer ikke til å ligge til evig tid. Og da skjønner jeg rett og slett ikke hvorfor man bare kan fjerne den med en gang. All erfaring viser at det å rydde opp i ettertid er noe som kommer til å bli veldig mye dyrere enn det er å rydde opp før katastrofen er et faktum. Han mener at en katastrofe kan inntreffe når som helst. Blir Erich Giese, som ligger midt i innseilingen, truffet av et anker kan det få enorme konsekvenser.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Stortinget er senest informert på generelt grunnlag om situasjonen for skipsvrak i Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdepartementet. Der fremkommer det at Kystverket i en rapport fra 2006 har vurdert forurensningsfaren for olje fra skipsvrak. I denne rapporten prioriterte Kystverket fem vrak for mulige tiltak. Denne vurderingen var basert på en totalvurdering av vrakenes plassering, påvist og estimert oljemengde og potensiell fare for oljeforurensning av betydning for miljø og friluftsliv. Som en oppfølging av denne rapporten er vraket av ”Nordvard” ved Moss tømt i 2007/2008 og vraket av ”Welheim” utenfor Florø ble tømt høsten 2008.

Videre anbefaler rapporten en nærmere undersøkelse av ”Erich Giese” og ”Neuenfels” i Narvik og ”Boardale” i Vesterålen i 2010. I henhold til tildelingsbrevet for 2010 skal Kystverket derfor følge utviklingen ved de tre gjenstående vrakene ”Erich Giese”, ”Boardale” og ”Neuenfels” innenfor rammen av den ordinære overvåkingen, og skal varsle departementet dersom tilstanden endrer seg.

I tillegg til dette arbeides det nå med fjerning av vraket etter krysseren ”Murmansk” utenfor Sørvær i Hasvik kommune. Som varslet i Prop. 125 (2009-2010) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 forventes dette arbeidet ferdigstilt i 2012. Stortinget er senest informert om arbeidet med vraket etter ubåten U-864 i Prop. 81 S (2009-2010) Håndtering av ubåten U-864, og det vises til dette.

Som gjennomgangen viser arbeides det med en rekke tiltak innen håndteringen av vrak. Vi vil fortsatt ha fokus på dette, og som omtalt over følge utviklingen av tilstanden av bl.a. ”Erich Giese”.