Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1471 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Besvart: 25.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kunnskapsministeren har uttalt: "Ansatte, barnehagene, kommuner og stat har gjennomført tidenes dugnad for full barnehagedekning. Nå må vi bruke alle krefter på videreutvikling av kvalitet i barnehagen". Forslaget til ny § 14A i barnehageloven, som departementet for tiden har på høring, kan på sikt redusere antall private barnehager.
Hvordan vil statsråden sikre at en overgang fra private til offentlige barnehager ikke går ut over mangfoldet i barnehagetilbudet, og dermed kvaliteten?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Formålet med forslaget til ny § 14a i barnehageloven om krav til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling er å sikre at midlene brukes til å gi barnehagetilbud med god kvalitet. Forslaget må ses i sammenheng med det samlede opplegget for finansiering av ikke-kommunale barnehager. Regjeringen legger opp til å øke minimumsplikten for kommunenes tilskudd til ikke-kommunale barnehager, slik at de private barnehagene sikres samme offentlige finansiering som kommunale barnehager får. Det er allerede vedtatt å øke tilskuddet fra 85 pst. til 88 pst. av den finansiering kommunale barnehager får. Økningen får helårsvirkning i 2011. Opptrappingen medfører at ikke-kommunale barnehager, herunder de private, tilføres økte ressurser i 2010 og 2011. Private barnehager får derfor samlet sett forbedrede rammevilkår og bedre muligheter til å få dekning for sine kostnader.

Uttaksbegrensningen får virkning bare i de tilfeller der barnehagene har overskudd som er større enn den maksimalavkastningen som er foreslått. For mange barnehager vil derfor økningen av minimumsplikten for kommunalt tilskudd få større betydning enn begrensningen i mulighetene for uttak.

Regjeringens forslag innebærer samlet sett forbedrede rammevilkår for veldig mange av de private barnehagene. Jeg legger derfor til grunn at det fortsatt vil være interesse for å drive private barnehager, og jeg er ikke enig i at den foreslåtte uttaksreguleringen vil medføre en stor overgang fra privat til offentlig barnehagedrift. Som signalisert i høringen, er jeg likevel oppmerksom på at enkelte av de mest kommersielt orienterte aktørene på sikt kan velge å redusere sitt tilbud av barnehageplasser.

Etter min mening er det nødvendig å arbeide langs flere linjer for å sikre mangfold og kvalitet i barnehagetilbudet. For det første er jeg enig i at ikke-kommunale barnehager, herunder private, er en viktig del av det helhetlige barnehagetilbudet. Finansieringsopplegget må derfor gi rimelige vilkår for barnehageeierne, slik at det fortsatt blir interessant å drive private barnehager. Samtidig er det nødvendig å sikre at de midlene som går til private barnehager, faktisk brukes til å gi god kvalitet i barnehagen. Forslaget om uttaksbegrensninger skal ivareta dette hensynet.

Jeg mener at departementet har lagt frem et balansert forslag, som ivaretar både hensynet til å sikre at tilskuddet kommer barna til gode og hensynet til rimelige rammevilkår for de private barnehagene. Finansieringssystemet som er foreslått legger derfor etter min mening godt til rette for det videre arbeidet for mangfold og kvalitet i barnehagetilbudet.