Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1473 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Besvart: 24.06.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Når en person vil melde seg inn i kirke-, tros- eller livssynssamfunn så kan en person sende et skjema sammen med den dokumentasjonen som kreves. Når det gjelder Den norske kirke så er det krav om personlig fremmøte på menighetskontoret for å skrive seg inn i kirkeboken.
Vil ministeren sørge for å endre loven slik at de som ønsker å bli medlem av Den norske kirke kan melde seg inn på like vilkår som i andre trossamfunn?

Begrunnelse

I likhet med mange kommuner har Haugesund kommune i samarbeid med Den norske kirke av økonomiske hensyn sett seg nødt til å effektivisere driften av kirken. En endring er at praksisen med at kirkebøker føres i hver kirke er rasjonalisert. Praksisen som er innført er at kirkebøkene er samlokalisert i og blir ført på menighetskontoret. Personer som ønsker å bli innmeldt i Dnk og som møter opp i kirken eller på kirkekontoret må henvises til menighetskontoret.
Prestene får også spørsmål om innmelding når de sitter i samtale med personer, men da disse samtalene ofte skjer der kirkebøkene ikke er så må presten henvise dem til menighetskontoret i åpningstiden. Også direkte i kirken ved kirkelige handlinger blir det tatt kontakt for innmelding. Da har faktisk personen møtt personlig men får ikke gjennomført innmeldingen.
Et paradoks er at en kan melde seg ut skriftlig av Den norske kirke uten å møte opp personlig.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Det framgår av lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 3 nr. 8 at innmelding i eller utmelding av Den norske kirke skjer ved personlig henvendelse til kirkebokføreren på bostedet, og at [u]tmelding kan også skje skriftlig. Bestemmelsen i kirkeloven svarer til den tidligere kirkeordningsloven § 2. Forskrift 4. januar 2006 nr. 6 om innmelding i og utmelding av Den norske kirke § 1 inneholder også krav om personlig henvendelse til kirkebokføreren på bostedet ved innmelding.

Kravet om personlig henvendelse ved innmelding er begrunnet i at kirkebokføreren (soknepresten) skal bringe på det rene at betingelsene for innmelding er tilstede, og det må særlig sees i sammenheng med at dåp er vilkår for medlemskap i Den norske kirke, jf. kirkeloven § 3 nr. 7. Den som tidligere ikke er døpt, må la seg døpe etter Den norske kirkes ritual for å kunne bli medlem. Gjennom samtale med den som ønsker å bli medlem, skal soknepresten avklare om vedkommende er døpt, om dåpen i tilfellet kan gi grunnlag for medlemskap i Den norske kirke, og sørge for dåp dersom det er aktuelt. Kirkebokføreren skal også kontrollere at personen er bosatt i riket (eller norsk statsborger bosatt i utlandet), forespørre om eventuelt medlemskap i annet tros- eller livssynssamfunn i Norge er brakt til opphør og sørge for å innhente visse andre opplysninger, jf. forskriften om innmelding i og utmelding av Den norske kirke § 1.

Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna (trossamfunnsloven) stiller ikke krav om personlig frammøte for innmelding i tros- eller livssynssamfunn. I trossamfunnsloven § 8 heter det at trossamfunn selv fastsetter hvordan innmelding skal skje. Jeg kjenner ikke til hvilke nærmere regler som gjelder for innmelding i andre trossamfunn, eller hvordan innmelding skjer i praksis, men jeg antar at også enkelte andre trossamfunn stiller krav om personlig oppmøte for innmelding, i form av dåp og–eller samtale med en prest eller lignende. Noen stiller antakelig også ytterligere krav.

Jeg har ikke registrert noe ønske fra Den norske kirke om å endre på kravet om personlig oppmøte ved innmelding. Det gir grunn til å tro at regelen, i alle fall i hovedsak, oppleves som godt begrunnet og praktisk håndterbar. Jeg kan imidlertid ikke utelukke at den i noen tilfeller også kan oppleves som uhensiktsmessig. En kunne tenke seg en regel som også åpnet for skriftlig innmelding når det foreligger dokumentasjon for at vilkårene er oppfylt, men jeg vil ikke ta initiativ til å endre regelen før det eventuelt kommer et slikt ønske fra Den norske kirke. Som det har gått fram, går kirkeloven lengre i å regulere innmelding i Den norske kirke enn det trossamfunnsloven gjør for andre tros- og livssynssamfunn. På sikt antar jeg at det kan være aktuelt at regelverket om inn- og utmelding blir felles for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.