Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1494 (2009-2010)
Innlevert: 21.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Besvart: 05.07.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Med bakgrunn i at det blir nedlagt mange rehabiliteringsplasser som følge av tap av avtaler med helseforetakene, som det totalt sett allikevel er et behov for, virker det uforståelig.
Vil statsråden vurdere avtaler som går over lengre tid og eventuelt se på behovet totalt sett slik at en ikke bare er underlagt foretakene og disse alene?

Begrunnelse

I disse dager er det mange rehabiliteringssenter som har fått forlenget avtalene sine med foretakene, men ikke alle, dessverre. Det er leit at mange plasser vil stå tomme og mange ansatte vil stå uten arbeid fra høsten av. Vi har et Helse-Norge som skriker etter rehabiliteringsplasser, og da blir det svært uforståelig at en ikke får drifte videre. Det å leve ut fra avtaler på et par år, gir ikke mye tid til god planlegging og utvikling over tid. En bør vel etter hvert se på om ikke avtalene bør forlenges med et enda større tidsperspektiv for at en skal ha mer trygghet og stabilitet for brukere, ansatte og samfunnet generelt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Rehabilitering innenfor helsetjenesten skjer både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Innenfor spesialisthelsetjenesten gis rehabiliteringstjenester i sykehus, både i avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering og i andre avdelinger, som revmatologiske og nevrologiske avdelinger, i poliklinikker, gjennom rehabiliteringsteam og gjennom lærings- og mestringssentre. Videre gis det tilbud i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner som de regionale helseforetakene har inngått avtale med.

Som vist til i mitt svar på spørsmål nr. 1426 til skriftlig besvarelse ble finansieringsansvar og bestilleransvar for de private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene overført til de regionale helseforetakene fra 2006. De regionale helseforetakene inngår avtaler med aktuelle institusjoner etter regelverket for offentlige anskaffelser.

I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 7.4.2006 er det åpnet for at de regionale helseforetakenes inngåelse av kontrakter om utførelse av opptrenings- og rehabiliteringstjenester som ytes utenfor sykehus, og som omfattes av de regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester, er unntatt fra anskaffelsesforskriftens del II og III. De regionale helseforetakenes anskaffelser er likevel etter unntaket omfattet av lov av 16. juli 1999 nr. 690 om offentlige anskaffelser og forskriftens del I. Anskaffelsene må skje i samsvar med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 5 og forskriftens kapittel 3 om alminnelige regler. Dette gjelder blant annet krav om

- konkurranse så langt det er mulig

- at innkjøper skal følge god forretningsskikk

- at leverandørene skal likebehandles

- at prosessen skal være forutsigbar, gjennomsiktig og mulig å etterprøve.

Når det gjelder avtalenes lengde, innebærer dette, som følge av unntaket, jf. ovenfor, ingen absolutte grenser for hvor langvarige kontrakter som kan inngås ved inngåelse av kontrakter om utførelse av opptrenings- og rehabiliteringstjenester som ytes utenfor sykehus og som omfattes av de regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester. Regelverket gir likevel visse føringer. Først og fremst gjelder som nevnt de grunnleggene prinsipper om konkurranse og forholdsmessighet. Disse tilsier at det ikke kan inngås kontrakter med lengre varighet enn nødvendig. Det er opp til de regionale helseforetakene å fastsette en passende varighet på bakgrunn av blant annet kontraktens gjenstand og kompleksitet.

De private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene er en viktig ressurs i rehabiliteringssammenheng. I Oppdragsdokument 2010 er det stilt krav om at de regionale helseforetakene i 2010 skal kjøpe tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner i minst samme omfang som i 2009. De regionale helseforetakene vurderer hvilke tjenester som en ønsker å kjøpe fra private aktører. Oppholdenes lengde er i større grad tilpasset pasientenes behov enn tidligere, noe som innebærer at enkelte pasientgrupper kan ha kortere oppholdstid enn tidligere. Det er også i noen institusjoner etablert dagtilbud. Det er lagt vekt på mer bemanning.

I henhold til data fra Norsk pasientregister var det 33 809 opphold i 2009 i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Dette er noen flere opphold enn i 2005, året før de regionale helseforetakene fikk overført finansierings- og bestilleransvaret.