Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1475 (2009-2010)
Innlevert: 18.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Besvart: 25.06.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Kan statsråden bekrefte a) at det kommer et lovendringsforslag fra Regjeringen som følger opp Høyesteretts dom og som fjerner den grunnlovsstridige bestemmelsen i loven, og b) at det skal ytes full erstatning til OVF for det tap de har lidt?

Begrunnelse

Under debatten i Stortinget om dok 8:164 (2009-2010), som omhandlet konsekvenser av Høyesteretts dom i sak reist av Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon mot staten, unnlot statsråden å svare på mine spørsmål.
Staten led et knusende nederlag i Høyesterett, men statsråden nektet å oppfordre regjeringens partier i Stortinget til å støtte de selvfølgelige forslagene i dokumentet fremmet av en samlet opposisjon.
I debatten utfordret jeg statsråden konkret i mitt siste innlegg. Statsråden nektet imidlertid å ta ordet for å oppklare mine to avsluttende utfordringer. Derfor finner jeg grunn til å be om statsrådens avklaring på disse to forholdene, helt konkret, i et skriftlig spørsmål.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Til pkt a)

Høyesteretts dom innebærer at tomtefesteinstruksen er kjent ugyldig for Opplysningsvesenets fond. Lov om Opplysningsvesenets fond § 5, 2. ledd er en hjemmel til å gi en instruks med særskilte bestemmelser om innløsning og festeavgift for festetomter til boligformål. Fordi ugyldighetsvirkningen følger direkte av Høyesteretts dom, er det ikke umiddelbart nødvendig å oppheve verken tomtefesteinstruksen eller § 5, 2. ledd i loven. I og med Høyesteretts dom vil forskriftshjemmelen ikke bli brukt. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en samlet lovteknisk oppfølgning av Høyesteretts dom.

Til pkt b)

Omfanget av innløsningene av festetomter som følge av tomtefesteinstruksen er langt på vei klarlagt. OVF har også for enkelte festere, i henhold til tomtefesteinstruksen, innkrevet lavere festeavgifter i 2009 og 2010 enn den avgift som er avtalt i festeavtalen. Spørsmålet om fremtidig avgiftsregulering for festere som har fått regulert ned festeavgiften etter 1.1.2009 i henhold til instruksens regler, reiser kompliserte juridiske spørsmål. Eventuell oppregulering av de nedregulerte festeavgiftene vil også ha betydning for framtidige innløsningssummer som i henhold til tomtefesteloven fastsettes ut fra festeavgiften.

Departementet går nå gjennom disse problemstillingene, og vurderer i denne forbindelse også spørsmålet om kompensasjon for den mindreinntekt OVF har hatt som følge av tomtefesteinstruksen.