Skriftlig spørsmål fra Eivind Nævdal-Bolstad (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1476 (2009-2010)
Innlevert: 18.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Besvart: 25.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Eivind Nævdal-Bolstad (H)

Spørsmål

Eivind Nævdal-Bolstad (H): Dersom det foreligger nye rapporter/utredninger vedrørende kostnader ved flytting, nedleggelse og investeringsbehov, samt den fagmilitære kvaliteten ved å gjennomføre vedtaket i St. prp 48 (2007-2008) om å legge ned rekruttskolen for Sjøforsvaret på Madla og flytte denne til Bergen.
Hva viser eventuelt slike utredninger, og hvordan vil statsråden arbeide med saken videre?

Begrunnelse

Viser til beslutning i Stortinget gjennom St.prp. nr 48 (2007-200) hvor det ble vedtatt å flytte rekruttskolen for Sjøforsvaret fra Madla til Bergen.
I St.prp. 48 vises bakgrunnen for å flytte dagens rekruttskole fra Madla:

"Som et ledd i å konsentrere, styrke og geografisk samle kompetanse, anbefaler regjeringen at Sjøforsvarets rekruttutdanning lokaliseres og organiseres sammen med grunnleggende befalsutdanning ved å flytte rekruttskolevirksomheten fra Madla til Bergen. Gjennom dette tiltaket og forslaget om å flytte befalsskolen for Sjøforsvaret fra Horten til Bergen, samlokaliseres det alt vesentlige av skolevirksomheten. Tiltaket vil bidra til robuste og bærekraftige utdanningsmiljøer og gi langsiktige faglige og resurssmessige effekter og synergi mot relevante kompetansemiljøer".

Det er per i dag ikke foretatt en avgjørelse hvor og når man skal bygge nye rekruttskolefasiliteter, og representanten ønsker derfor status på arbeidet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 18. juni 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Eivind Nævdal-Bolstad om kostnader mv. knyttet til flytting av Sjøforsvarets rekruttskole til Bergen.

I forbindelse med Stortingets behandling av langtidsplanen for forsvaret ble det vedtatt å flytte Sjø- og Luftforsvarets rekruttskolevirksomhet fra Madla til henholdsvis Bergen (Sjøforsvaret) og Kjevik (Luftforsvaret) samt legge ned Forsvarets virksomhet i Madla leir. Flyttingen er planlagt gjennomført innen utgangen av 2013.

Som for øvrige tiltak i langtidsplanen for Forsvaret som skal iverksettes og implementeres, gjennomgår og kvalitetssikrer Forsvarsdepartementet forutsetningene for tiltakene knyttet til nedleggelsen av rekruttutdanningen på Madla. Det utarbeides bl.a. nye oversikter og beregninger knyttet til forutsatte investeringer i eiendom, bygg og anleggsdelen (EBA) av tiltakene i Bergen. Denne gjennomgangen forventes ferdigstilt høsten 2010.

Forsvarsdepartementet vil deretter på vanlig måte foreta en fornyet og helhetlig vurdering av tiltaket og eventuelt komme tilbake til Stortinget i sakens anledning.