Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1487 (2009-2010)
Innlevert: 18.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Besvart: 29.06.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva er årsaken til forsinkelsene i planleggingsfasen for TCM, og er helse- og miljørisiko knyttet til amin-utslipp til luft noe av grunnen til at TCM ikke vil være operativt før 2012?

Begrunnelse

Planleggingen av testsenteret på Mongstad startet sent 2006 og målet var å få testsenteret operativt høsten 2010. Med en slik plan var det mulig med en begrenset testing/utprøving av ny teknologi i testsenteret før denne teknologien kunne inngå i et fullskala fangstanlegg der investeringsbeslutning tas i 2012 og som kunne være operativt i 2014. De to teknologiene som skal testes ut er amin teknologi og Chilled Ammonia-teknologi (CAP). For tidlig fullskala rensing av røykgass fra kraftvarmeverket (CHP) er amin teknologi den mest modne og derfor mest aktuelle.
Forsinkelser i planleggingsfasen for TCM og endret plan for gjennomføringsfasen tilsier at TCM ikke vil være operativt før 2012.
I Gassnova og Statoils samkjøringsrapport av 15. april 2009 står følgende:

"Det konkluderes med at det etter samkjøringsfasen er en lik risikotilnærming mellom Gassnova og StatoilHydro i forhold til avklaring av helse- og miljørisiko forårsaket av aminutslipp til luft. Dette inkluderer krav om at ny teknologi skal være kvalifisert, inkludert at helse- og miljørisiko er kjent og funnet akseptabel, før DG3. Det bør imidlertid allerede til DG2 foreligge indikasjoner på at dette er mulig.
Aktiviteter for avklaring av helse- og miljørisiko vil være på kritisk linje for en gjennomføringsplan om tidligst mulig CO2fangst (2015). Årsakene er følgende: Det er identifisert et betydelig gap i kunnskap som må fylles, og dette avhenger til dels av resultater fra grunnforskning. Det eksisterer per i dag ingen anerkjente protokoller for gjennomføring av studier, eller retningslinjer/erfaring for kvalitetsvurdering av resultater fra studiene. Dette vil ikke være klart før ut i konseptfasen. Det eksisterer derved en ikke ubetydelig risiko for at de resultater man er avhengig av ikke lar seg Toksisitetstesting (inkl, avklaring av kreftfare) er tidsstyrende. En fullstendig dokumentasjon av kreftfare tar normalt tre år. Det er i denne planen forutsatt at resultater som kan gi indikasjoner er klare etter ett års kreftstudier, og at resultater som det kan konkluderes ut fra er klare etter to års kreftstudier".

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Staten og Statoil inngikk høsten 2006 en avtale om samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad (gjennomføringsavtalen), jf. St.prp. nr. 49 (2006-2007) og Innst. S. nr. 205 (2006-2007). På den bakgrunn inngikk Olje- og energidepartementet i juni 2007 en avtale med DONG Energy, Hydro, Shell, Statoil og Vattenfall om samarbeid om planlegging og forberedelser av TCM (samarbeidsavtalen), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Olje- og energidepartementet. Samarbeidsavtalen ble inngått for å regulere planleggingsarbeidet med teknologisenteret frem til investeringsbeslutning.

I lys av gjennomført planleggings- og forberedelsesarbeid, anbefalte partene under samarbeidsavtalen høsten 2007 å bruke tid og ressurser frem til fjerde kvartal 2008 for å sikre et godt grunnlag for investeringsbeslutning, jf. St.prp. nr. 59 (2007-2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008. Bakgrunnen for beslutningen knyttet seg til at planleggingsarbeidet med teknologisenteret hadde vist seg mer komplekst enn først antatt. Særlig gjaldt dette tekniske og kommersielle forhold. Partene i teknologiselskapet la frem et investeringsgrunnlag for teknologisenteret i 4. kvartal 2008, og regjeringen fremmet St. prp. nr. 38 (2008-2009) om investering i teknologisenteret for CO2-håndtering i februar 2009.

Etter at investeringsgrunnlaget var fremmet og investeringsbeslutning fattet i juni 2009, ble oppstartstidspunkt anslått til 2011/2012. Oppstartstidspunktet følger av tiden det tar å bygge ut anleggene ved teknologisenteret.

Partnerskapet i TCM har hele tiden tatt problemstillingen knyttet til eventuelle helse- og miljøeffekter av aminutslipp til luft alvorlig, jf. blant annet Gassnova og Statoils vurderinger i St.prp. nr. 38 (2008-2009). I proposisjonen heter det at det ”…er usikkerhet knyttet til helseeffektene av utslipp av amin til luft. Dette er et forhold som krever spesiell fokus i det videre arbeid i prosjektet.” Videre fremkommer det i den samme proposisjonen at ”TCM vil adressere så vel utslipp av kjemikalier til luft, som metoder/prosedyrer for håndtering av avfallsprodukter og rest- og nedbrytningsprodukter. Det er viktig at CO2 -fangst ikke introduserer nye helse- og miljøproblemer.” Utslipp fra teknologisenteret vil på ordinær måte bli regulert etter forurensningsloven.