Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1488 (2009-2010)
Innlevert: 18.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Besvart: 06.07.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Om lag 6500 fedre med egen opptjening er i den situasjonen at de ikke har mulighet til å ta ut foreldrepenger.
Hvor mange av disse har ikke rett til fedrekvote fordi mor ikke har opptjent rett?

Begrunnelse

I brev til Familie- og kulturkomiteen datert 28. april 2010 svarer statsråden på spørsmål fra komiteen i forbindelse med behandlingen av Prop. 80 L (2009-2010) Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og barnetrygdloven. I dette brevet skriver statsråden følgende:

”Om lag 6 500 fedre med egen opptjening er i den situasjonen at de ikke har mulighet til å ta ut foreldrepenger. Disse fedrene har ikke rett til fedrekvote fordi mor ikke har opptjent rett, og mor går heller ikke ut i arbeid eller utdanning etter fødselen, dvs. oppfyller ikke aktivitetskravet for fars uttak på selvstendig grunnlag. Felles for denne gruppa er at mors tilpasninger før og etter fødselen blokkerer for fars uttaksrett.”

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Per 1. juli i år vil det anslagsvis være om lag 6 500 fedre som ikke har mulighet til å ta ut foreldrepenger til tross for egen opptjening. Felles for alle disse fedrene er at de ikke har rett til fedrekvote fordi mor ikke har opptjent rett, og de har heller ikke mulighet til å ta ut foreldrepenger på eget opptjeningsgrunnlag fordi mor ikke går ut i arbeid eller utdanning etter fødselen.