Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1485 (2009-2010)
Innlevert: 18.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Besvart: 25.06.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): SAS og Norwegian blir forskjellsbehandlet i forhold til å få utstedt såkalte AOC-sertifikater av luftfartsmyndighetene. Samferdselsdepartementet erkjenner at konkurransevilkårene ikke er like men gjør ikke noe med saken. Konkurransetilsynet har hatt saken siden februar i år uten å svare.
Hva vil statsråden foreta seg for å sørge for at Norwegian ikke forskjellsbehandles i forhold til sine søknader om AOC-sertifikater?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Problemstillingen som det her vises til, er av en meget omfattende og involverer flere parter og komplekse juridiske problemstillinger. Etter kontakt med Samferdselsdepartementet er det min forståelse at både Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet arbeider med å få på plass nye løsninger med sikte på å redusere særbehandlingen av SAS på dette området.

Ordningen som SAS i dag er underlagt, skjer gjennom Skandinavisk Tilsynskontor. Den reiser spørsmål om forståelsen av EU/EØS-reglene, og hvilke krav disse stiller til tilknytning mellom det/de land som fører tilsyn (som utsteder AOC), og det aktuelle flyselskapet. Dette er en vanskelig problemstilling og som ikke ligger under mitt fagområde, men som Samferdselsdepartementet arbeider med å avklare i samarbeid med Luftfartstilsynet.

Utover det vil jeg vise til at selve behandlingen av søknader om AOC-sertifikater er underlagt Luftfartstilsynet.

Konkurransetilsynet har ansvaret for å følge opp konkurranseforholdene i de ulike markedene, herunder konkurranseforholdene i luftfartsmarkedet. Konkurransetilsynets virkemidler framgår av konkurranseloven. I henhold til lovens § 9 e) skal tilsynet bl.a. påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak og eventuelt fremme forslag med sikte på å styrke konkurransen og lette adgangen for nye konkurrenter.

Som stortingsrepresentant Svein Flåtten påpeker, har Konkurransetilsynet fått en henvendelse fra Norwegian om saken og varslet at det vil se nærmere på den.

Etter det departementet har fått opplyst fra Konkurransetilsynet, har Norwegian søkt om å få tilsvarende fellesskandinavisk AOC som SAS har, og SAS skal også ha søkt om fornyelse av det samme. Så langt tilsynet kjenner til skal disse søknadene behandles av Luftfartstilsynet i relativt nær fremtid. På denne bakgrunn vil Konkurransetilsynet avvente utfallet av søknadsprosessen før det vurderer en formell påpekning i medhold av konkurranselovens § 9 e). Konkurransetilsynet har en selvstendig rolle når det gjelder å foreta påpekninger etter konkurranseloven, og jeg har ikke merknader til tilsynets håndtering av saken.