Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1492 (2009-2010)
Innlevert: 21.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Besvart: 25.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hvordan vil statsråden sørge for at Kongsvingerbanen til Stockholm også er noe NSB vil vie oppmerksomhet til og vinne anbud på?

Begrunnelse

Undertegnede stilte spørsmål til statsråden forrige uke om minipristilbud på reiser på Kongsvingerbanen til Stockholm. Noe statsråden ikke hadde annet svar på enn at banen ble driftet av SJ. Representanten er vel kjent med dette.
Det er tidligere stilt samferdselsministeren i denne regjeringen spørsmål om Kongsvingerbanen. Svarene illustrerer at banen er ignorert og at det har vært gjort lite for å sette fokus på utvikling av trafikken.
Problemstillingen tidligere har vært at nattoget mellom Oslo og Stockholm over Kongsvinger ikke stopper i Kongsvinger. Man må til Lillestrøm for å benytte tilbudet.
NSB kan ved å være et moderne transportselskap også vinne anbud på andre strekninger enn i dag. Også strekninger som går ut av landet; til Sverige.
Drift av jernbane til Stockholm over Kongsvinger kan være en slik strekning.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er svært fornøyd med at dagens regjering, i godt samarbeid med Hedmark fylkeskommune og kjøpere av persontransport på svensk side, klarte å reetablere et godt grenseoverskridende togtilbud fra 2007, etter en periode uten togtilbud mellom Oslo og Stockholm. Antall tog som trafikkerer Kongsvingerbanen er på et historisk høyt nivå og det er i dag timesavganger hele driftsdøgnet mellom Årnes og Oslo.

I fjor sommer inngikk Samferdselsdepartementet en ny avtale med NSB, SJ, Hedmark fylkeskommune, Rikstrafiken, Värmlandstrafik og Örebro Länstrafik om en ytterligere styrking av togtilbudet Oslo – Kongsvinger - Karlstad – Stockholm. Avtalen er en konkret oppfølging av Soria Moria-erklæringen og regjeringens ønske om å utvikle effektive og miljøvennlige transporttilbud som styrker grunnlaget for næringsutvikling og bosetning. Dette ga de reisende en daglig avgang til mellom Karlstad og Oslo.

I tillegg til NSBs 23 lokaltogavganger til Årnes og Kongsvinger på hverdager, kjøres det på hverdager to daglige avganger hver vei på strekningen Oslo-Stockholm og tre daglige avganger hver vei på strekningen Oslo-Karlstad. Avgangene til og fra Karlstad driftes av Tågkompaniet som vant anbud om lokal persontransport utlyst på svensk side av kjøpsorganet Värmlandstrafik. Tågkompaniet er et selskap som er eid av NSB. De reisende har anledning til å benytte togtilbudet for lokale reiser i Norge og togene stopper ved stasjonene Lillestrøm, Sørumsand, Årnes, Skarnes og Kongsvinger. SJ-togene som trafikkerer Oslo-Stockholm pusses opp, og fra 2011 blir det satt inn helt nye tog mellom Oslo og Stockholm. På strekningen Oslo-Karlstad vil det bli tilbudt flere seter fra 2011.

Samarbeidet mellom SJ og NSB, der SJ er det selskapet som tilbyr togtilbudet Oslo – Stockholm, gir med andre ord de reisende et godt grenseoverskridende tilbud, og samlet sett har antall daglige avganger fra Kongsvinger til Oslo blitt doblet siden 2006.

Det er ikke riktig at Kongsvingerbanen er ignorert. Det gjøres også viktige infrastrukturarbeider som skal gi bedring i togtilbudet. Innenfor programområde kapasitets- økende tiltak på Jernbaneverkets budsjett er avsatt midler slik at kryssingssporet ved Kongsvingerbanens avgrening på Lillestrøm forlenges. Dette vil gi bedret trafikkavvikling. På Rånåsfoss stasjon forlenges plattformer for å tilrettelegge for ny grunnrutemodell 2012/2013 og Sørumsand stasjon bygges ut for å bedre sikkerhet og tilgjenge-lighet (universell utforming). I tillegg til ordinær drift og vedlikehold planlegges ballastrensing, og mot slutten av NTP-perioden planlegges oppstart av fornyelse av kontaktledningsanlegget på strekningen Lillestrøm-Kongsvinger.

Det er på bakgrunn av dette lagt godt til rette for en fortsatt positiv utvikling av togtilbudet på Kongsvingerbanen og for grenseoverskridende trafikk, og NSB er en naturlig aktør på dette markedet fremover.