Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1491 (2009-2010)
Innlevert: 21.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I innstilling 212 S (2009-2010) til meldingen om samhandlingsrefomen, sa flertallet fra regjeringspartiene at de er opptatt av at rusfeltet blir ytterligere styrket etter at opptrappingsplanen utløper i 2010, eventuelt gjennom en ny opptrappingsplan. Bare et par uker senere, på Fagrådets konferanse 7. mai, skal statssekretær Ingebrigtsen ha uttalt at det ikke var aktuelt med en ny plan.
Betyr det at helseministeren allerede har besluttet å ikke lage en ny plan?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Vi er nå inne i det siste året av opptrappingsplanen for rusfeltet. Gjennom opptrappingsplanen er bevilgningsnivået økt med 835 mill. kr i perioden 2006–2010. I tillegg kommer styrkingen av kommuneøkonomien og styrkingen av basisbevilgningen til RHF, samt regjeringens fattigdomssatsing.

Selv om mye er gjort på rusfeltet de siste årene, er det fortsatt store udekkede behov. I lys av utfordringene vi fortsatt har på rusfeltet, vil regjeringen bruke de neste årene til systematisk å bygge opp kapasitet og kompetanse innen forebygging, holdningsarbeid, behandling, rehabilitering og ettervern. Tjenestene skal ha god kvalitet, være preget av godt samarbeid mellom nivåer og mellom offentlige og private instanser.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte, for å legge fram hvordan jeg ønsker å følge opp det videre arbeidet på rusfeltet. Det er ikke slik representanten antyder konkludert med hensyn til form for oppfølging.