Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1495 (2009-2010)
Innlevert: 21.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): I flere samtaler med soldater og offiserer i Forsvaret er jeg gjort oppmerksom på forhold knyttet til beskaffenheten til den blyfrie ammunisjonen Forsvaret benytter.
Hvilke erfaringer har man med bruk av blyfri ammunisjon for Forsvarets ulike hånd- og avdelingsvåpen under henholdsvis trening og i skarpe operasjoner, og hvordan vurderes ammunisjonens egenskaper sammenlignet med blyholdig ammunisjon?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Handlingsplanen for Forsvarets miljøvernarbeid av 2002 hadde som en av sine målsettinger å redusere utslipp av enkelte miljøgifter vesentlig innen 2010. Ett av tiltakene i så måte var å erstatte blyholdig ammunisjon med blyfri ammunisjon.

Blyfri ammunisjon er innført på tre ulike kalibre for håndvåpen, og erfaringene Forsvaret har gjort så langt viser at det er noen utfordringer knyttet til denne ammunisjonen.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har sammenliknet blyholdig ammunisjon med blyfri ammunisjon. Forsøkene viser at presisjonen til den blyfrie ammunisjonen ser ut til å være tilfredsstillende. Standardavviket ligger innenfor gjeldende NATO-krav og den ammunisjonen som ble testet tilfredsstiller kravet til Forsvarets nye håndvåpen. Videre har Forsvaret registrert noen tekniske problemer knyttet til bruk av blyfri ammunisjon i enkelte våpentyper.

I tillegg har det i Forsvaret vært rapportert om helseplager i forbindelse med bruk av Forsvarets nye håndvåpen under øvelsesskyting på lukkede standplasser. Forsvaret har derfor engasjert FFI til finne årsakene til de helseplager som har blitt rapportert. Rapporten fra FFI viser at sannsynlig årsak til helseplagene er høye konsentrasjoner av kobber og til dels sink i avgassene etter avfyring. Kobber og sink kan ved inhalering gi metallfeber som forklarer alle de innrapporterte symptomene. Dette gjaldt spesielt under mye skyting på lukkede standplasser uten ventilasjon. Det er innført restriksjoner for denne type trening.

For å bøte på avgassproblemet har Forsvarsdepartementet gitt Forsvarsbygg i oppdrag å utarbeide en behovsbeskrivelse for bygningsmessige tiltak for Forsvarets standplassbygg og innendørs skytebaner. Videre har Forsvarsdepartementet nylig godkjent et teknologiprogram for forbedring av blyfri håndvåpenammunisjon ved FFI og NAMMO.

Departementet har ikke mottatt informasjon som tilsier bruk av blyfri ammunisjon har skapt problemer i forbindelse med Forsvarets deltakelse i operasjoner i Afghanistan.

Det har vært og er fortsatt noen utfordringer i forbindelse med innføring av blyfri ammunisjon i Forsvaret. Jeg er imidlertid trygg på at disse utfordringene blir håndtert av Forsvaret på en god måte.