Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1500 (2009-2010)
Innlevert: 21.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Besvart: 01.07.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Statens Vegvesen arbeider med breddeutvidelse på RV-3 mellom Atna og Bjøråa i Hedmark. Det kan virke som veien ikke blir noe bredere.
Er dette riktig bruk av pengene når man allikevel jobber med veien, dvs. hvorfor blir ikke RV-3 bredere når forholdene ligger til rette for dette?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Strekningen Søndre Bjorå bru – Atna er 9,3 km lang og har en årsdøgntrafikk på om lag 2 400 kjøretøy. Før utbedring var vegbredden mellom 7,0 og 7,5 meter, og dekke- bredden var gjennomgående 6,5 meter. I tråd med vegnormalene utbedres strekningen slik at vegbredden blir 8,5 meter. Hele vegbredden vil få fast dekke, noe som innebærer at dekkebredden i gjennomsnitt vil øke med om lag 2 meter. Etter mitt syn vil det ikke være riktig resursbruk å øke standarden ut over det som er angitt i vegnormalene.