Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1502 (2009-2010)
Innlevert: 21.06.2010
Sendt: 22.06.2010
Besvart: 01.07.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Effektiviseringen i Lånekassen omtalt i dn.no 17/6-10 er et godt eksempel på hvilket potensiale som finnes for ressursbesparelser i offentlig sektor. Det ble i februar i år lagt frem en rapport fra Uio og Frischsenteret som også konkluderte med et betydelig effektiviseringspotensiale i offentlig sektor. Da uttalte statsråden at hun ville påta seg en pådriverrolle i effektiviseringen av offentlig sektor.
Har noe skjedd med dette arbeidet siden i februar/mars og hvilken fremdrift legges det opp til?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Som svar på spørsmålet fra representanten Flåtten vil jeg starte med å vise til at barne-, likestillings- og inkluderingsministeren har satt i gang et arbeid med å evaluere forvaltningsreformen i barnevernet. Justisministeren er i gang med store endringer innenfor politiet gjennom politiresultatreformen. Dette er to av sektorene som var gjenstand for studien til UiO og Frischsenteret.

Regjeringen har sagt at vi vil fornye og forbedre offentlig sektor i nært samarbeid med brukerne og de ansatte og deres organisasjoner, og arbeidet med Samhandlingsreformen vil være et viktig område for de kommende årene. Vi arbeider aktivt for at offentlig sektor skal bli best mulig for pengene.

Lånekassen, som det vises til i spørsmålet, er et godt eksempel på hvordan IKT er brukt for å bidra til en mer effektiv offentlig sektor. Jeg retter nå innsatsen mot oppfølging av regjeringens politikk for at digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialogen mellom innbyggerne, næringsliv og offentlige virksomheter og internt i forvaltningen.

Erfaringene fra Lånekassa og andre tilsier at gevinstene kan være meget store. Difi har utviklet en felles eID for landets innbyggere, og dette forventes å gi en samlet gevinst for forvaltning og innbyggere. Fra 1. juli 2011 skal alle statlige virksomheter motta fakturaer elektronisk, og gevinsten dette alene er flere hundre millioner kroner. Vi vurderer nå også hvilke besparelser som økt bruk av utgående elektroniske fakturaer kan gi.

Det er utviklet en automatisk frikortløsning der brukerne får tilsendt frikort til folkeregistrert adresse automatisk når de har betalt egenandeler over egenandelstaket. Gevinsten ved tiltaket er beregnet å være 150 årsverk spart i løpet av 3 til 5 år, i tillegg til forenklingene for brukerne. Elektronisk resept utprøves nå, og vil også kunne gi bedre kvalitet og sikkerhet kombinert med effektivitetsgevinster.

Jeg vil legge til at en viktig del av fornyingsarbeidet er at innbyggere og næringsliv skal få et godt møte med det offentlige. En viktig del av arbeidet er derfor å få innhentet informasjon om innbyggernes synspunkter på offentlig tjenesteyting. Fase 1 av den store innbyggerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2009 og resultatene ble presentert januar 2010. Fase 2 gjennomføres våren 2010 med en kartlegging av brukernes synspunkter på vel 20 ulike tjenester på kommunalt og statlig nivå. I begynnelsen av april ble det igangsatt en kartlegging av brukerretting og brukermedvirkning i 100 statlige virksomheter (direktorat, tilsyn, råd, forvaltningsbedrifter mv.). Undersøkelsen skal munne ut i en rapport som beskriver hvordan det arbeides på dette området i dag, og det tas også sikte på å presentere resultatene på en konferanse for sentralforvaltningen i 2010.