Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1504 (2009-2010)
Innlevert: 21.06.2010
Sendt: 22.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er statsråden åpen for å vurdere hvorvidt man kan skjelne mellom ervervsmessig og ikke-ervervsmessige vakttjenester slik NHO Reiseliv har tatt til orde for når det gjelder utvikling av forskrifter til ny vaktvirksomhetslov, samt vil statsråden sørge for at også reiselivsbransjen blir hørt slik Stortinget forutsatte?

Begrunnelse

Da Stortinget behandlet ny lov om vaktvirksomhet understreket et samlet Storting at departementet i forbindelse med utarbeidelsen av forskrifter skulle ha "god kontakt med bransjene" slik at man "sammen kan få felles forståelse for de nye kravene". Undertegnede forutsetter at dette fremover er tilfelle i forhold bransjeorganisasjoner som representerer norsk reiseliv. Hoteller, serveringssteder, campingplasser etc. driver i dag ofte med egenvakthold, ikke minst i distriktene. Ved å måtte kjøpe inn vakttjenester fra utenforstående risikerer flere av de minste å gå tyngre økonomiske tider i møte, man blir mer avhengig av disse utenforstående f.eks. i en streikesituasjon, det kan skape økt sikkerhetsrisiko og man kan miste kompetanse. Undertegnede har blitt gjort kjent med at disse ikke har blitt hørt så langt i prosessen med å utforme forskrifter og ta man sågar nekter innsyn i korrespondanse mellom departementet og NHO Service, som i disse spørsmålene har litt andre interesser enn NHO reiseliv.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis viser jeg til at Stortinget har vedtatt lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 85 om vaktvirksomhet. Lovendringene medfører blant annet at egenvakthold blir omfattet av vaktvirksomhetsloven. Justisdepartementet utarbeider for tiden utkast til ny forskrift til loven hvor det blant annet presiseres hvilke oppgaver som anses å være vakttjeneste i henhold til loven. Hovedhensikten med lovendringene er å ivareta rettsikkerheten til de som kommer i kontakt med personer som utfører vakttjeneste ved blant annet å sikre adekvat utdanning, og å bedre kontrollen fra politiets side overfor bransjen.

At lovens virkeområde utvides slik at også egenvakthold omfattes, medfører en del utfordringer. Jeg viser i den forbindelse til at departementet derfor i tilknytning til utarbeidelsen av utkastet til forskrift har hatt kontakt med bransjene. Vi har blant annet mottatt innspill fra NHO Reiseliv, herunder forslag om å skille mellom ervervsmessig og ikke-ervervsmessig vakttjenester. Jeg kan videre opplyse at jeg har hatt møte med generalsekretæren i Norges Idrettsforbund og det er blitt gjennomført tilsvarende møte med NHO Service.

Det tas sikte på at forskriften sendes på alminnelig høring i slutten av august 2010. Alle høringsuttalelser vil bli undergitt en grundig vurdering og her som ellers vil departementet ta kontakt med høringsinstansene eller sentrale aktører der man finner dette nødvendig.

Avslutningsvis vil jeg understreke betydningen av vektertjenestens rolle og omfang i dagens samfunn. Det er derfor viktig å heve nivået på denne tjenesten blant annet for å sikre rettsikkerheten til publikum og samtidig sikre at den offentlige kontrollen blir bedre og mer effektiv.