Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1506 (2009-2010)
Innlevert: 21.06.2010
Sendt: 22.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Helse Førde har vedtatt at sykehusene i Nordfjordeid og Lærdal skal legges ned. Dette skaper stor utrygghet både i befolkningen og blant sykehusansatte. Forslaget vil ha store konsekvenser for pasienttransporten, både økonomisk og menneskelig, og det vil også kunne påvirke ventetider til behandling. Konsekvensberegninger er ikke lagt fram. Vedtaket er stikk i strid med politiske prioriteringer og løfter.
Vil statsråden snarest gripe inn og sikre videre sykehusdrift og skape trygghet i befolkningen?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringens politikk er klar. Ingen lokalsykehus skal legges ned. I noen tilfeller vil det bli bygd nye sykehus som erstatter flere gamle som ligger i nærheten, som f.eks. i Østfold. Akuttfunksjoner og fødetilbud skal være nær der folk bor, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Vi må fortsette arbeidet for en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene. Det betyr at enkelte sykehus i fremtiden skal gjøre andre oppgaver enn i dag.

Regjeringen har kommet med klare uttalelser om den fremtidige organiseringen av spesialisthelsetjenesten i Sogn og Fjordane. Både statsministeren og jeg har vært klare på at ingen lokalsjukehus skal legges ned, og vi har eksplisitt sagt at en fortsatt skal ha sykehus på alle de tre stedene det er lokalsykehus i Sogn og Fjordane i dag; Førde, Nordfjordeid og Lærdal.

Når det gjelder fødetilbudet, skal Helse Vest RHF utarbeide en helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet innen 1. oktober i år. Dette er et ledd i oppfølgingen av Stortingets behandling av fødselsmeldingen i fjor. Denne planen skal legges frem for departementet, og det skal ikke gjøres endringer i dette tilbudet før disse planene er klare.

Til slutt vil jeg minne om at saken om fremtidig organisering av sykehusene i Sogn og Fjordane skal behandles i Helse Vest RHF, og vi forventer at det regionale helseforetaket følger opp de signalene som er gitt i saken. Samtidig vil jeg gjøre det klart at jeg fortløpende vurderer om en sak er av en slik karakter at den skal forelegges departementet.