Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1507 (2009-2010)
Innlevert: 22.06.2010
Sendt: 22.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I media fremkommer det at domstolsadministrasjonen ser det som sannsynlig at shariaråd vil komme i Norge og utelukker ikke at det allerede finnes.
Stiller statsråden seg positiv til opprettelse av shariaråd til konfliktløsning mellom muslimer og er det statsrådens oppfatning at slike råd allerede finnes i Norge?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis understreke at det ikke er aktuelt å opprette en parallell rettsorden som dømmer på grunnlag av islamsk rett i Norge. Det norske rettsystemet er tuftet på verdier som demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og likeverd, og det er et viktig prinsipp i en rettstat som Norge at alle som møter rettsapparatet er like for loven.

Når det gjelder spørsmålet om det eksisterer shariaråd i Norge, finnes det ikke noen offentlige og organiserte shariaråd her. Det er imidlertid ikke mulig for meg å utelukke at det finnes private initiativer til organer som løser tvister med utgangspunkt i islamsk rett, men som nevnt er dette ikke en ønsket utvikling.

For meg er det for øvrig et mål at konflikter løses på et tidligst mulig og lavest mulig nivå. Det har regjeringen synliggjort ved blant annet å bevilge ekstra midler til konfliktrådene. Bakgrunnen for satsingen er at vi innenfor de rammer som følger av norsk rett ønsker å etablere alternative metoder for å løse konflikter før de havner i rettsapparatet. Jeg tror det er viktig at kulturelt mangfold er representert i denne type konfliktløsningsorganer og dersom ulike etniske grupper ønsker å delta som for eksempel meglere i konfliktrådene eller andre tilsvarende organer er det noe jeg ønsker velkommen.