Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1509 (2009-2010)
Innlevert: 22.06.2010
Sendt: 23.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er helseministeren tilfreds med en ordning som medfører store forskjeller i helsetilbudet basert på geografiske forhold, eller vil helseministeren sørge for at situasjoner som medfører egenbetaling på flere tusen kroner ikke blir belastet den enkelte pasient?

Begrunnelse

Kvinner som får tilbud om mammografi, får ikke reisen til dette dekket gjennom ordningen for pasientreiser.
Ifølge Jan Huseby, som er rådgiver i kreftregisteret er dette en beslutning som er tatt i direktoratet etter forankring i departementet.
For kvinner i Finnmark medfører dette at de må ta regningen selv.
Dette medfører f.eks. at en kvinne i Vardø, må betale flere tusen kroner bare i reise for å få tatt nødvendige undersøkelser ved Universitetssykehuset i Tromsø. Skal hun ha med ledsager koster dette til sammen i overkant av 8000 kroner.
Alternativet til å finansiere dette selv, er å vente til mammografibussen kan tilby hjelp. Denne hjelpen er anslått til å ha en ventetid på 18-20 mnd. Det betyr at om denne pasienten skal få det tilbudet som er behov for, så må det dekkes selv. I motsatt fall, må pasienten ta risikoen med å ikke bli grundig sjekket så raskt som mulig.
Når alle sier at det som er viktig i saken som omhandler kreft er at man oppdager og setter i gang behandling tidlig, er det meningsløst at pasientens behov for undersøkelser skal styres av den enkeltes økonomi.
Dette vil utvilsomt medføre at helsetilbudet blir vesentlig dårligere for en gruppe mennesker. Dette er uholdbart.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg vil innledningsvis påpeke at kvinner som undersøkes med mammografi må deles to grupper, de som deltar i Mammografiprogrammet og de som er henvist til mammografi på bakgrunn av en medisinsk indikasjon.

Kvinner i aldersgruppen 50-69 år innkalles til screening i regi av Mammografiprogrammet (MP)hvert annet år. Masseundersøkelser mot kreft (screening) er en forebyggende undersøkelse og har til hensikt å oppdage krefttilfeller og forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Det er frivillig om man vil være med i programmet. Kreftregisteret har det overordnede, koordinerende ansvaret for MP, mens ulike helseforetak har ansvar for de brystdiagnostiske sentrene og mammografibussene. For hver deltakelse i programmet er det en egenbetaling på 200 kroner. Denne egenbetalingen faller ikke inn under tak 1-ordningen.

En kvinne kan også henvises til mammografi på bakgrunn av en medisinsk indikasjon, for eksempel en mistenkelig kul i brystet. Undersøkelsen kan skje ved offentlige poliklinikker, ved private røntgeninstitutt og hos enkelte privatpraktiserende leger.

Når lege er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom dekkes utgiftene og pasienten betaler bare ordinær egenandel. Denne egenandelen faller inn under tak 1-ordningen.

Dekning av utgifter til reise må ses i sammenheng med overnevnte. Pasienten har rett til dekning av utgifter til reise når hensikten med reisen er å motta helsetjeneste, og reisen er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige grunner. Dette er regulert i pasientrettighetsloven § 2-6 og forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse og behandling (syketransportforskriften). Det er sagt i en merknad til forskriften at reise i forbindelse med forebyggende helsearbeid ikke dekkes. Dette innebærer at for kvinner som er henvist til mammografi på bakgrunn av en medisinsk indikasjon får reisen dekket. Skjer reisen i forbindelse med screening/ forebyggende undersøkelse, her mammografi, dekkes reisen ikke.

På bakgrunn av dette vil jeg understreke at der det er mistanke om sykdom vil kvinnen umiddelbart bli henvist til mammografi, og både denne undersøkelsen og reisen dit dekkes av det offentlige – det skal bare betales ordinær egenandel.