Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1512 (2009-2010)
Innlevert: 23.06.2010
Sendt: 24.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): En mann på 45 år er arbeidsledig og har meldt seg hos NAV. Han har sagt seg villig til å ta en hvilken som helst jobb han er kvalifisert for. Han har bra yrkesmessig bakgrunn, har mange års erfaring fra norske og internasjonale jobber, kan bruke engelsk og har gode datakunnskaper. NAV har ikke skaffet ham jobb, men tilbudt ham jobbsøkerkurs. Dette har han takket nei til med begrunnelse i sin lange yrkesbakgrunn. Da får han melding om at han skal miste dagpengene i 8 uker!
Er dette rimelig og riktig behandling fra NAV?

Begrunnelse

Det virker svært urimelig at en mann på 45 år som har vært lenge yrkesaktiv, har seilt som kaptein i Nordsjøen, har mange års internasjonal arbeiderfaring, har prosjekterfaring og ledererfaring skal måtte akseptere å gå på arbeidssøkerkurs! Det er forståelig at dette virker provoserende. Når han i tillegg blir fratatt sin ytelse fra NAV i 8 uker fordi han nekter å akseptere arbeidssøkerkurs og skal underholde familien med samboer og 4 barn blir han selvfølgelig fortvilet. Det er vanskelig å forstå at dette kan være riktig fremgangsmåte fra NAVs side.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Dagpenger under arbeidsløshet har som formål å sikre inntekt ved tap av

Arbeidsinntekt. Samtidig skal dagpengeordningen gi insentiver til å komme raskt tilbake i arbeid. Det er et grunnleggende vilkår at en arbeidsløs oppfyller kravet om å være reell arbeidssøker, jf. folketrygdloven § 4-5. Det innebærer bl.a. tydelige krav til aktivitet som arbeidssøker og om å være disponibel for tilbud om jobb og arbeidsmarkedstiltak.

For at disse aktivitetskravene skal ha en best mulig effekt, og håndheves konsekvent, kan det iverksettes sanksjoner dersom kravene ikke oppfylles av den enkelte. Dersom en dagpengemottaker uten rimelig grunn takker nei til tilbud om jobb eller avslår å delta i arbeidsmarkedstiltak som Arbeids- og velferdsetaten finner høvelig, faller derfor dagpengene bort i 8 uker, jf. folketrygdloven § 4-20. Ved gjentatte forhold faller dagpengene bort i 12 eller 26 uker. Det er altså etatens vurdering av om tiltaket er høvelig som er avgjørende her. Den enkelte står ikke fritt til å vurdere om det er et passende tilbud. Samtidig må etatens skjønn være rimelig, og skjønnet kan overprøves gjennom at vedtaket kan påklages.

Jeg kan ikke ta stilling til om denne arbeidssøkeren hadde en rimelig grunn for å takke nei til tilbudet om jobbsøkerkurs. Dersom han mener at vedtaket er uriktig, har han mulighet til å påklage dette. Mer generelt kan jeg imidlertid opplyse om at erfaringene med jobbsøkerkurs er gode. Bruk av jobbklubb og jobbsøkingstiltak har ofte god effekt, også for arbeidssøkere som har lang erfaring fra arbeidslivet.