Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1513 (2009-2010)
Innlevert: 24.06.2010
Sendt: 24.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I disse dager pågår en behandling av strategiplaner for framtidig sykehusstruktur i Helse Midt Norge. Denne prosessen har ført til sterkt lokalt engasjement, og en folkeaksjon for å sikre lokalsykehuset på Volda har samlet 12 000 underskrifter fra kommunene på Søre Sunnmøre.
Vil helseministeren sørge for en politisk behandling av spørsmålet om fortsatt føde- og akuttberedskap ved sykehuset i Volda?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringens politikk er klar. Ingen lokalsykehus skal legges ned. I noen tilfeller vil det bli bygd nye sykehus som erstatter flere gamle som ligger i nærheten, som f.eks. i Østfold. Akuttfunksjoner og fødetilbud skal være nær der folk bor, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Vi må fortsette arbeidet for en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene. Det betyr at enkelte sykehus i fremtiden skal gjøre andre oppgaver enn i dag.

Helse Midt-Norge RHF har enstemmig vedtatt en overordnet strategi for organisering av spesialisthelsetjenesten i fremtiden. Strategi 2020 innebærer, etter hva jeg har oppfattet, tre prioriterte strategiske grep. Det handler om å sikre behandlingstilbudet for store og voksende pasientgrupper, desentralisere helsetilbud for de store pasientgruppene som bruker tjenesten ofte, og at man skal frigjøre ressurser fra passiv vakt til aktiv pasientbehandling.

Denne strategiprosessen har, etter hva jeg har forstått, ingen konkrete vedtak for helseforetakene, men i den lokale behandlingen av strategi for Helse Sunnmøre HF (mot 2015) har en sett på plassering av funksjoner. Helse Midt-Norge RHF har informert meg om at det i denne sammenheng er lagt opp til en uendret indremedisinsk beredskap ved sykehuset i Volda. Videre har en tegnet et målbilde hvor ortopedisk kirurgi fortsatt skal være ved Volda, men når det gjelder generell kirurgi så vil en overføre dette til Ålesund.

Når det gjelder fødetilbudet, skal Helse Midt-Norge RHF utarbeide en helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet innen 1. oktober i år. Dette er et ledd i oppfølgingen av Stortingets behandling av fødselsmeldingen i fjor. Denne planen skal legges frem for departementet, og det skal ikke gjøres endringer i dette tilbudet før disse planene er klare.

Til slutt vil jeg gjøre det klart at jeg som helse- og omsorgsminister alltid vurderer om en sak er av en slik karakter at den skal forelegges departementet.