Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1517 (2009-2010)
Innlevert: 24.06.2010
Sendt: 24.06.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 05.07.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Kan en kommune kreve eiendomsskatt av beboere for det arealet som utgjør veigrunn hvor det går kommunal vei?

Begrunnelse

En rekke beboere i en kommune har i sin tid kjøpt eiendom hvor det er avsatt veigrunn. I elektronisk grunnbok fremgår det at beboere på hver side av veien eier grunnen til halve veien hver (midtlinje). Til tross for det regnes veien som kommunal og drifts- og vedlikeholdsansvar besørges av kommunen. Det er imidlertid netto tomteareal dvs. fratrukket veigrunn som legges til grunn ved beregning av tomtens utnyttelsesgrad.
Andre steder i kommunen er det kommunen som eier veigrunnen og beboerne eier tomt inntil veigrunn. Ved beregning av eiendomsskatt legges det arealet den enkelte eiendomsbesitter eier til grunn. Det vil si at den første gruppen må betale eiendomsskatt for kommunal vei, mens den andre gruppen kun betaler for det arealet de disponerer.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Utgangspunktet i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) er at eieren av en eiendom er debitor for eiendomsskatten som faller på eiendommen. Ved taksering skal imidlertid eiendommer takseres ”til det beløp, som eiendommen etter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antas å kunne avhendes for under sedvanlige omsetningsforhold ved fritt salg”, jf. byskatteloven § 5, jf. eigedomsskattelova § 33. Finansdepartementet har i fortolkningsuttalelser lagt til grunn at det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet om rettigheter/plikter og eventuelle rådighetsbegrensinger knyttet til en eiendom påvirker eiendomsskattegrunnlaget. I vurderingen har det betydning om en rådighetsbegrensning utgjør en tyngende offentligrettslig plikt, er generell eller om den er pålagt av den enkelte eier selv. Hvor inngripende rådighetsbegrensingen er, samt i hvilken grad markedsverdien påvirkes av denne, er andre forhold av betydning for eiendomsskattetakseringen.