Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1519 (2009-2010)
Innlevert: 24.06.2010
Sendt: 24.06.2010
Besvart: 29.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Fremskrittspartiet gikk imot Regjeringens forslag om utbytte fra Baneservice AS på 20,4 mill. kroner for regnskapsåret 2009 i revidert nasjonalbudsjett 2010, jf. Innst. 350 S (2009–2010). Styret i Baneservice hadde ifølge TV2 torsdag 17. juni 2010 advart mot regjeringens forslag, og nå må selskapet ta opp lån for å kunne utbetale det rekordhøye utbyttet.
Mener Regjeringen fortsatt at det er riktig å svekke Baneservice, og derved selskapets evne til å påta seg vedlikeholdsoppdrag på norske jernbanestrekninger?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er viktig at staten som eier, på linje med andre aksjonærer, stiller klare forventninger til utbytte på den kapital som skytes inn i selskapene, blant annet for å sikre en så effektiv drift som mulig. Statens utbytteforventninger skal reflektere hva staten som eier mener er en riktig balanse mellom utbytte og tilbakeholdt overskudd i selskapet. Forventningen som uttrykkes bør normalt ligge fast over en periode på flere år for å gi forutsigbarhet for ledelsen i selskapet. At det i perioder eller enkelte år kan være noe uenighet mellom eier og selskapets ledelse om størrelsen på utbyttet er ikke unaturlig, og hvor sistnevnte vil kunne ønske å beholde en større andel av overskuddet til bruk internt i selskapet. Dette ønsket må imidlertid avveies mot ovennevnte hensyn.

Utbyttepolitikken for aksjeselskaper hvor eierskapet forvaltes av Samferdselsdepartementet ble endret fra regnskapsåret 2009, jf Prop. 1 S (2009-2010). Utbytteforventningen de nærmeste tre-fem år er satt til 50 pst. av årsresultatet etter skatt på konsernnivå, en forventning som også gjelder Baneservice AS. Etter Samferdselsdepartementets vurdering er dette en rimelig fordeling ut fra de utfordringer selskapene står foran.

Baneservicekonsernet fikk i 2009 et årsresultat på 45,3 mill kr, hvorav 41,4 mill kr ble tilordnet Samferdselsdepartementet som majoritetsaksjonær. På grunn av aksjelovens begrensninger knyttet til fri egenkapital, ble utbyttet fastsatt til 20,4 mill kr.

Det er ikke slik at årets utbytte gjør at det blir utført mindre vedlikehold og fornyelse på jernbanen. Baneservice er en viktig aktør, men er ett av flere selskaper i et marked som nå preges av sterk konkurranse og relativt god kapasitet. Blant annet på grunn av den betydelige økningen i bevilgningene til jernbaneformål i Norge de siste årene, samt den krevende budsjettsituasjon som flere europeiske land befinner seg i, vurderer derfor en rekke selskaper det norske markedet som en interessant arena.