Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1520 (2009-2010)
Innlevert: 24.06.2010
Sendt: 24.06.2010
Besvart: 01.07.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I 2009 ble det vedtatt å utbedre Åbykrysset på E-18 i Bamble. Den gangen var kostnadene på prosjektet beregnet til ca 25-30 millioner kroner. Så vidt undertegnede er gjort kjent med er kostnadene nå kommet opp i ca 50 millioner noe som er omtrent dobbelt så dyrt som forutsatt.
Hvordan kan man få så store overskridelser på et så lite prosjekt; vil dette innebære at merkostnadene, vil gå ut over andre trafikksikkerhetstiltak på E-18, som bl.a. g-s-vei, og eventuelt hvilke tiltak vil ikke bli gjennomført pga. overskridelsene?

Begrunnelse

Etter sterkt press ble det i 2009 vedtatt at man skulle utbedre av og påkjøringen (Åby krysset) på E-18 i Bamble. Både kommunen, aksjonsgruppa for E-18 var svært fornøyd med at dette krysset skulle utbedres. Aksjonsgruppa for ny E-18, med flere var skuffet over at man valgte et T- kryss i stedet for en planfri løsning. En del av begrunnelsen fra SVV var større kostnader ved å velge en planfri løsning kontra T-kryss. Når prosjektet nå er ferdig ser man at T-kryss løsningen ikke er god i forhold til trafikksikkerheten, og når det nå ser ut til at kostnadene ligger an til å bli dobbelt så høye som de opprinnelige beregningene fra SVV var, så kan det stilles det store spørsmål på om ikke en skikkelig planfri løsning hadde vært den beste løsningen både i forhold til kostnader og trafikksikkerhet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen opplyser at kostnadsoverslaget for ombygging av Åbykrysset på E18 i Aust-Agder har økt fra 36,5 mill. kr til 50 mill. kr, dvs. en økning på 13,5 mill.kr. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak vanskeligere grunn- og fjellforhold enn forventet. Dette har blant annet ført til masseunderskudd, økt omfang av bergssikring og behov for omprosjektering av to bruer. I tillegg er arbeidet med omlegging av ledninger og kabler blitt mer kostnadskrevende enn forventet. Videre har stor vannføring i elva medført forsinkelser. Statens vegvesen mener imidlertid at grundigere undersøkelser og analyser av grunnforholdene før anleggsstart kunne ha avdekket flere av disse forholdene og bidratt til et bedre kostnadsoverslag før anleggsstart.

Mange av prosjektene i St.meld. nr. 16 (2008-2009) og Statens vegvesens handlings- program for perioden 2010-2013 manglet planavklaring da prioriteringene ble gjennomført. Det må derfor påregnes kostnadsendringer etter hvert som prosjektene blir nærmere detaljert. I tillegg må det dessverre også påregnes enkelte kostnadsendringer etter anleggsstart, slik som for Åbykrysset. Statens vegvesen arbeider imidlertid kontinuerlig for å bedre kvaliteten på etatens kostnadsoverslag. Som omtalt i Prop. 1 S (2009-2010), er blant annet verktøyet for utarbeidelse av kostnads- overslag (Anslag) revidert og modernisert. De største prinsipielle endringene er at det er lagt mer vekt på å kunne identifisere usikkerhet og at kravene til kvalitet på plangrunnlaget er skjerpet.

Behovet for endringer i prioriteringene blir vurdert løpende i forbindelse med de årlige budsjetter. Det er derfor ikke slik at kostnadsøkninger på ett trafikksikkerhetstiltak på en riksvegrute automatisk vil føre til nedprioritering av andre trafikksikkerhetstiltak eller andre tiltak på samme rute. Jeg må imidlertid komme nærmere tilbake til prioriteringene i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.