Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1522 (2009-2010)
Innlevert: 25.06.2010
Sendt: 25.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bergensprogrammet første del har to store enkeltprosjekter som nå er ferdig; hhv. Bybanen 1. etappe og Ringvei vest 1. etappe. En meget stor del av prosjektene er finansiert ved hjelp av bompenger.
Hvordan vil hhv. Stortinget og bilistene bli informert om det endelige regnskap for gjennomføring av de to hovedprosjektene i Bergensprogrammets første del; faktisk byggekostnader og faktisk finansiering av byggekostnader, finansieringskostnader og innkrevingskostnader?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: For bompengepakker har det vært vanlig å orientere om status for pakkene i de store byområdene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim gjennom Nasjonal transportplan. I tillegg har det i proposisjoner om endringer eller utvidelse av bompengepakker vært gitt en omtale av status, inkludert oversikt over statlige bevilgninger og bruk av bompenger. Mer detaljert rapportering har vært gitt i rapporter fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet.

Som følge av forvaltningsreformen er det ikke lenger statlige prosjekter i Bergensprogrammet. Som det framgår av svar på spørsmål nr. 1521 fra representanten Sortevik, vil departementet i tråd med Prop. 1 S (2009-2010) komme tilbake til opplegg for styring og oppfølging av bompengeprosjekt på fylkesvegnett og kommunalt vegnett.