Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1524 (2009-2010)
Innlevert: 25.06.2010
Sendt: 28.06.2010
Besvart: 05.07.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Aker Seafoods ASA blir nå splittet i 2 selskaper med landanleggene atskilt fra trålerrettighetene. Flere hundre ansatte langs kysten blir da avhengig av et annet rammeverk enn ved selskapsdannelsen og godkjennelsen av tralerrettighetene. Selskapet melder også at det nye datterselskapet Norway Seafoods AS vil kunne få andre eiere gjennom børsnotering og nye investorer.
Mener statsråden at forutsetningene i konsesjonsvilkår og hensynet til mange arbeidsplasser langs kysten er godt nok ivaretatt ved denne utviklingen?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Aker Seafoods ASA planlegger en restrukturering av virksomheten i konsernet. Som stortingsrepresentant Svein Flåtten skriver går denne restruktureringen blant annet ut på en oppdeling av konsernet og etablering av et nytt selskap som skal ta over driften av dagens foredlingsvirksomhet.

Deltagerloven regulerer eierskapet til fiskeflåten og det er med hjemmel i denne loven det er gitt ervervstillatelse til Aker Seafoods for selskapets trålere. Etter deltagerloven § 9 må også eierendringer i selskap eller sammenslutning som direkte eller indirekte eier merkeregistrert fartøy på forhånd godkjennes av Fiskeri- og kystdepartementet.

Stortingsrepresentant Svein Flåtten skriver at ”Aker Seafoods ASA blir nå splittet i 2 selskaper med landanleggene atskilt fra trålerrettighetene”. I henhold til den orienteringen jeg har fått fra Aker Seafoods innebærer omorganiseringen at det dannes et nytt selskap i tillegg til dagens selskaper. Planene er at landanleggene fortsatt skal eies av Aker Seafoods gjennom datterselskap slik som i dag. Landanleggene skal igjen eie trålrederiene, også dette organisert som i dag. Jeg forutsetter at Aker Seafoods ASA vil orientere departementet nærmere når man har bestemt den endelige organiseringen. Da vil departementet foreta en grundig gjennomgang av restruktureringen i forhold til vilkår og spørsmål om eventuell godkjennelse.

Opprettelse av selskap som skal drive foredlingsvirksomhet, krever ingen godkjennelse fra fiskerimyndighetene.

Det fremgår av orienteringen fra Aker Seafoods at restruktureringen ikke berører trålernes leveringsvilkår. Jeg vil derfor ikke kommentere disse betingelsene ut over å si at de står ved lag og at det enkelte fartøys individuelle leveringsplikt skal gjennomføres i overensstemmelse med kravene i leveringspliktforskriften.

Til konsesjonene for å drive de aktuelle trålerne er det nedfelt vilkår om at trålerne er knyttet til bestemt industrivirksomhet og at de ikke vil bli tillatt skilt fra denne virksomheten, overført til søsterselskap el lign. Dertil er det satt vilkår om at ved en eventuell nedbygging, nedleggelse eller reduksjon av industrivirksomheten som Aker Seafoods ASA driver gjennom sine datterselskap ved diverse produksjonsanlegg i Finnmark og Nordland, vil tillatelsene kunne bli trukket tilbake.

Formålet med vilkårene er å knytte trålerne og tråldriften til industrivirksomheten for å sikre at eieren ikke bygger eller legger ned foredlingsvirksomheten og samtidig beholder trålerne, uten at departementet har gitt sin tilslutning til dette. Det er ønskelig å beholde disse to virksomhetene under én eier fordi det vil trygge en fortsatt fiskeindustrivirksomhet.

Industrivilkårene er knyttet til Aker Seafoods’ tillatelser og det er Aker Seafoods som er ansvarlig for at vilkårene er oppfylt.