Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1527 (2009-2010)
Innlevert: 25.06.2010
Sendt: 28.06.2010
Besvart: 05.07.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Kan statsråden redegjøre for status for konsekvensutredning for Jan Mayen, ref. svar på Dokument nr. 15:546 (2009-2010)?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: For å motvirke produksjonsfallet på norsk sokkel og stimulere til økt ressurstilvekst er tilgang til nytt leteareal viktig. Videre er arealtilgang av sentral betydning for opprettholdelsen av jevn aktivitet som stimulerer til kompetansebygging, sysselsetting, teknologiutvikling og ikke minst opprettholdelsen av en internasjonalt konkurransedyktig leverandørindustri. Jeg nevnte i forbindelse med svar på spørsmål 546 at et tidsanslag for en prosess som strekker seg fra oppstart av en åpningsprosess og frem til produksjonsstart, ligger i området 15 år eller mer. Dette betyr at vurderinger som tas i 2010 vil kunne få en eventuell oppstart av produksjon først i 2025 eller senere.

For ordens skyld vil jeg minne om hva Regjeringen skriver i St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet følgende:

”Regjeringen går inn for å starte en åpningsprosess i havområdet på norsk side ved Jan Mayen med sikte på tildeling av konsesjoner. Første steg i denne prosessen er å kartlegge ressursgrunnlaget for petroleum og miljøverdiene i dette området nærmere, og å gjennomføre en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet. Basert på resultatene fra konsekvensutredningen vil regjeringen ta stilling til aktivitetsrammene”.

Videre står det i Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) følgende:

”Komiteen slutter seg til de forvaltningsprinsipper som fremkommer i St.meld. nr. 37 (2008–2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet, hvor formålet er å legge til rette for verdiskaping og sameksistens mellom de enkelte næringer gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i Norskehavet. Samtidig skal økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold bevares. Komiteen støtter tilnærmingen med at forvaltningen skal være kunnskaps- og økosystembasert.”

En konsekvensutredning er et viktig verktøy i norsk forvaltning og benyttes for å klargjøre og presentere fakta og synspunkt som en del av planprosessen for større tiltak og prosjekter. Konsekvensutredning inngår også som et viktig ledd i åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nye områder, jf. petroleumslovens bestemmelser.

En konsekvensutredningsprosess starter normalt med at tiltaket/planene som skal utredes presenteres i form av et forslag til utredningsprogram.

Formålet med et utredningsprogram for konsekvensutredning er å:

- redegjøre for dagens planer for åpningsprosessen

- presentere kunnskapsstatus om relevante tema, samt behov og planer for styrking av kunnskapsgrunnlaget

- presentere faglige tema og problemstillinger for konsekvensutredning

- invitere til engasjement og involvering i prosessen

Innspill til forslag til program for konsekvensutredning sikrer at alternative synspunkter fremkommer i prosessen, og at relevante tema og problemstillinger blir vurdert og belyst. Innspillene danner grunnlaget for konsekvensutredningen og er således en viktig for hva som vil bli utredet. Konsekvensutredningen danner grunnlaget for en endelig beslutning. Ved å gjennomføre konsekvensutredningsprosessen på en slik måte sikrer man et bredest mulig beslutningsgrunnlag for Stortingets behandling av spørsmålet om åpning for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen.

Siden fremleggelsen av forvaltningsplanen for Norskehavet har jeg som Olje- og energiminister markert oppstarten på åpningsprosessen for Jan Mayen ved å arrangere seminar og befaring av øya. I denne forbindelse fikk jeg samlet de sentrale ressurspersonene, fagmiljøene, miljøorganisasjoner og myndigheter til å se på ulike problemstillinger knyttet til dette spørsmålet.

Det legges som tidligere nevnt opp til en prosess som vil bestå av to hovedelementer, geologisk kartlegging og konsekvensutredningen. Dette er et omfattende arbeid, og departementet inngikk kontrakt med en faglig koordinator fra DNV/Veritas med særskilt kompetanse på konsekvensutredninger ved årsskifte.

I fortsettelsen har Olje- og energidepartementet avholdt innledende møter med faglig koordinator. Det er avholdt informasjonsmøter med sentrale departement og underliggende etater: Direktoratet for Naturforvaltning, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, Klima- og forurensningsdirektoratet, samt Samarbeidsutvalget for Jan Mayen ved Fylkesmannen i Nordland.

Det arbeides nå med et konsekvensutredningsprogram som departementet planlegger å sende ut på høring høsten 2010. Utredningsprogrammet vil avklare behovet for miljøfeltstudier, innhold, omfang og timeplan for konsekvensutredningsarbeidet. Når det gjelder geologisk kartlegging finnes det lite data fra området og kunnskapen om ressurspotensialet er mangelfull. Kartleggingen av ressurspotensialet for petroleum vil skje i regi av Oljedirektoratet og vil inneholde innsamling av seismikk i området.