Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1532 (2009-2010)
Innlevert: 28.06.2010
Sendt: 28.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Viser til tidligere brev, medieoppslag og dialog om forsinkelser og ansvarsfraskrivelser om bygging av parkeringshus på Drammen jernbanestasjon. Det er nå ca. 4 år siden første gang undertegnede tok opp problematikken rundt dette. Nylig uttalte regional plan - og utviklingsdirektør i Jernbaneverket, Øyvind Rørslett, at det fortsatt ikke er noen avklaring. Dette til tross for at ministeren gang på gang har lovet å rydde opp i dette.
Hvorfor er dette p-huset forsinket og hva er status/fremdrift i saken?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål fra undertegnede:
Dokument nr 15:1120 (2005-2006), innlevert 01.09.2006 (besvart 12.09.06).
Dokument nr 15:539 (2007-2008), innlevert 25.01.2008 (besvart 04.02.08).
Dokument nr 15:1102 (2007-2008), innlevert 15.05.2008 (besvart 28.05.08).
I tillegg var dette tema på Buskerudtinget (møteplassen for fylkets kommune-, fylkes - og stortingspolitikere), 20. oktober 2008, der det var et unisont krav om at staten ved eier nå går inn og rydder opp i situasjonen. Da fikk stortingsrepresentant Lise Christoffersen (AP), i oppgave å formidle dette synet. Hun sendte inn skriftlig spørsmål:
Dokument nr 15:197 (2008-2009), innlevert 31.10.2008 (besvart 11.11.08).
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete lovet i svarbrev fra undertegnede (28.05.2008) dette:

"Dersom denne dialogen ikke fører til konkrete løsninger før sommeren, ser jeg det som naturlig å invitere ordføreren til et møte".

Videre skrev hun:

"Jeg har imidlertid tro på at denne konkrete saken kan finne sin løsning uten formell inngripen fra Samferdselsdepartementet".

Vi skriver nå 25. juni 2010, altså omtrent 2 år siden sist regjeringen lovet fremdrift i saken. Allikevel er det fortsatt ingen avklaring. Flytoget har imidlertid trodd på regjeringens lovnader og påbegynt regelmessige avganger fra Drammen, men er dypt skuffet over at parkeringshuset fortsatt er forsinket. De stilte bedre parkering som krav for at Flytoget skulle komme til Drammen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I etterkant av prinsippbeslutningen om eierskapet til stasjoner og godsterminaler som ble fattet i juni 2008, utformet departementet en strategi for parkering ved jernbane- stasjoner. Jernbaneverket som er tillagt koordineringsansvaret for slike saker, fikk oversendt den overordnede strategien i november 2008. Jernbaneverket ble bedt om å legge prinsippene i strategien til grunn for den videre håndtering av planene om bygging av parkeringshus på Drammen stasjon. Tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete redegjorde for føringene i denne strategien i sitt brev til Stortingets presidentskap av 11. november 2008, som svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen.

Jernbaneverket ble bedt om å ta kontakt med de ulike interessentene for å få på plass samlet finansiering av parkeringshuset. I følge Jernbaneverket er kostnaden for et slikt bygg på om lag 100 mill. kr, og det pågår fremdeles forhandlinger mellom de involverte partene om få på plass en finansieringsløsning for prosjektet.

Samferdselsdepartementet har vært i dialog med NSB v/ ROM Eiendom AS som er en av partene, i forbindelse med at selskapet har lagt fram et alternativt forslag til gjennom- føring og ansvarsfordeling knyttet til utbyggingen av parkeringen ved Drammen stasjon. Samferdselsdepartementet har tatt opp forslaget og tar sikte på å avholde et møte om dette med Jernbaneverket etter sommerferien. I den forbindelse vil også framdriften i prosjektet bli diskutert.

Spørsmålet om parkeringshus i Drammen har vist seg å bli en vanskelig sak i og med at det er mange interessenter med til dels ulike interesser som er involvert i saken. Stortinget vil bli informert om saken på egnet måte når den er nærmere avklart.