Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1533 (2009-2010)
Innlevert: 28.06.2010
Sendt: 28.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Foruten klagen fremsatt til WTO.
Er det andre grep ministeren kan ta for å avhjelpe eksportørene av selprodukter slik at deres handel med EU ikke opphører, og bedriftene må legge ned sin eksport?

Begrunnelse

EUs forbud mot handel med selprodukter bør være kjent. Kjenner også til at man fra norsk side har forberedt og forhåpentligvis avlevert en klage til WTOs organ for slik handel. Har registrert at forventet behandlingstid er vel 2 år.
Registrerer nå at norske eksportører av Omega 3 kapsler basert på selolje allerede merker problematikken med dette forbudet i forhold til sin eksport til Sverige.
I forhold til fortsatt drift av selfangst og hvalfangst, og industri for videreforedling av disse produktene, er det viktig at Norge opprettholder så mange markeder som mulig i den tiden det tar å få behandlet klagen.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: EU vedtok 16. september 2009 en forordning om forbud mot handel med selprodukter. Forordninga trådte i kraft 20. november 2009, men selve forbudet trer i kraft 20. august 2010. Etter Norges mening strider forbudet mot EUs internasjonale handelsforpliktelser. Det samme mener Canada. Norge og Canada avholdt derfor felles tvisteløsningskonsultasjoner med EU i WTO 15. desember i fjor. Regjeringen vil nå vurdere om man skal be om en panelsak i WTO for å ta saken videre. Det gjøres oppmerksom på at en ev. WTO-prosess kan ta flere år, slik som i den såkalte laksesaken med EU.

Vi må legge til grunn at det regelverket som kommer på plass 20. august vil medføre at all norsk handel med selprodukter til EU blir forbudt, utenom for selprodukter som er i transitt gjennom EU. Jeg vil oppmuntre næringa til å se nærmere på mulighetene for markedsutvikling i andre markeder. Her kan det også tenkes at det kan søkes om midler gjennom offentlige støtteordninger. Tildeling av midler, for eksempel gjennom Innovasjon Norge, forutsetter imidlertid at private aktører tar initiativ og kommer med konkrete søknader.

Jeg er kjent med at enkelte norske og canadiske produsenter på skinnsiden har igangsatt et samarbeidsprosjekt som har som formål or å utvikle det kinesiske markedet for selskinn, samt å videreutvikle det russiske markedet. Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har bevilget 500 000 kr i støtte til prosjektet i 2010. Støtten fra Innovasjon Norge er bevilget over Marint verdiskapingsprogram. Jeg ønsker flere slike prosjekter velkommen.