Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1534 (2009-2010)
Innlevert: 28.06.2010
Sendt: 29.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Betyr samferdselsministerens svar på spørsmål stilt i Dok. nr. 15:1386 (2009-2010) at andelen riksvegnett med dårlig dekketilstand på 23 pst. vil øke gjennom perioden 2010-2013, og hvilke grep vil samferdselsministeren ta for å sikre utarbeidelsen av sikre og gode prognoser for utviklingen av dekketilstanden på hele vegnettet ved ulike budsjettscenarier?

Begrunnelse

Det er viktig med gode prognoser for dekkeutviklingen. I dag samsvarer tiltakskravene i Håndbok 111 dårlig med inndelingen i tilstandsklassene (svært dårlig, dårlig etc.), noe som gjør det vanskelig å utarbeide prognoser for dekkeutviklingen. Dette kan for eksempel gjøres ved at innedlingen i tilstandsklasser bringes i samsvar med tiltakskravene i Håndbok 111, som nå uansett er under revidering.
Statistisk sentralbyrå rapporterer om en dekketilstand som har gått fra 37 pst. dårlig eller svært dårlig dekketilstand i 2006, til 42 pst. i 2008. Samtidig vet vi at tallene Statens Vegvesen oppgir i sin Handlingsplan at ved inngangen til 2010 er andelen riksveger med dårlig dekketilstand på 23 pst. og 8 pst. svært dårlig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som omtalt i svaret på spørsmål nr. 1386 foreligger det kun en kvantifisert prognose for utviklingen av andel vegdekker i kategorien svært dårlig i løpet av handlingsprogram-perioden. Med dagens modeller er det ikke mulig å lage et tilsvarende estimat for utvikling av kategorien dårlig.

Å utarbeide gode prognoser for framtidig tilstandsutvikling ved ulike budsjettscenarier er en utfordrende oppgave som blant annet innebærer å kunne estimere hvilken effekt ulike typer tiltak har på tilstanden. Utfordringen er like stor uavhengig av hvordan tilstandsklassene defineres. Statens vegvesen har utviklet et dekkevedlikeholdssystem som inneholder prognoser for framtidig tilstandsutvikling for enkeltstrekninger uten tiltak. Disse brukes som grunnlag for planlegging av det årlige dekkevedlikeholdet. Jeg ser det som naturlig at videreutviklingen av dekkevedlikeholdssystemet også vil omfatte prognoser for tilstandsutviklingen for vegnettet samlet.

Statistisk sentralbyrå sine tall for dekketilstand i perioden 2006-2008, som det vises til i begrunnelsen for spørsmålet, gjelder for riksvegnettet før 1.1.2010 (om lag 27 000 km). Tilsvarende tall i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010-2013 gjelder for riksvegnettet etter forvaltningsreformen (om lag 10 500 km). Tallene er derfor ikke sammenlignbare.