Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1535 (2009-2010)
Innlevert: 29.06.2010
Sendt: 29.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I 2007 ble en som nå er 62 år kreftoperert og har etter det mottatt sykepenger og ledighetstrygd. Hun håper å bli frisk nok til å jobbe fra 2012, og har søkt nå søkt om etterlattepensjon uten avkorting, men NAV svarer ikke på henvendelser.
Hvorfor må en person i en slik fortvilet situasjon vente i flere måneder på svar?

Begrunnelse

Lange ventetider og et NAV som ikke svarer på henvendelser er et tilbakevendende tema. Det hjelper lite for alle de som venter at man politisk unnskylder ventetid og utilgjengelighet med omorganisering. Damen som har henvendt seg til meg har vært sykemeldt etter en kreftoperasjon i 2007og senere gått på arbeidsledighetstrygd fram til desember 2009. Etter operasjonen skal hun bruke medisiner med bivirkninger som gjør det vanskelig å være i arbeid. Medisinen skal brukes frem til 2012 og hun håper da å komme tilbake til jobb igjen. Som enke har hun hatt avkortet enkepensjon med en utbetaling på kr 7513 pr måned og fra desember 2009 har hun ikke hatt annen lønnsinntekt. Dette er lite å leve av, så hun har søkte NAV Fredrikstad første gang 13. desember 2009 om å få etterlattepensjon uten avkorting, men NAV svarer ikke på henvendelser. Saken har vært purret skriftlig 2 ganger, 3. mai og 28. mai, uten at NAV svarer. Hun har også purret telefonisk 4 ganger, men det er helt håpløst. Hver gang blir hun satt over fra saksbehandler til saksbehandler, gjerne over hele landet, som ikke kjenner saken. De lover å gjøre noe, men ingenting skjer. Hun vet ikke en gang om saken er mottatt, under behandling eller når et vedtak forventes å foreligge og føler seg hjelpesløs ovenfor et stort byråkratisk NAV hvor det ikke er svar, eller hjelp å få.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Innledningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på at det er vanskelig for meg å kommentere den aktuelle saken da foreliggende informasjon ikke gjør det mulig å identifisere saken.

Bestemmelsene om pensjon til gjenlevende ektefelle følger av folketrygdloven hvor formålet er å sikre inntekt for gjenlevende ektefelle. Pensjonen reduseres på grunnlag av arbeidsinntekt som den gjenlevende har eller kan forventes å få. Dersom man ønsker å fremme krav eller endring av gjenlevendepensjon, kan dette gjøres med bistand fra det lokale NAV-kontoret. Kravblanketten som fylles ut, sendes da innen to dager videre til NAV Pensjon som er enheten som behandler alle pensjonssaker. Dersom man ønsker å søke uten bistand fra NAV-kontoret, kan blanketten sendes direkte til NAV Pensjon.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at ordinær saksbehandlingstid på ytelser som gjenlevendepensjon ligger på én måned. En del saker knyttet til utland eller saker som skal samordnes, kan ta noe lengre tid. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at de har vært i kontakt med NAV Pensjon Oslo som meddeler at alle saker behandles fortløpende i enheten.

Arbeids- og velferdsetaten har siden den ble opprettet i 2006 vært gjennom en krevende periode med blant annet gjennomføring av NAV-reformen og pensjonsreformen samt utskillelse av helserefusjoner. Departementet har stilt krav om at arbeids- og velferdsforvaltningen i reformperioden skulle opprettholde en forsvarlig kvalitet både på ytelsesforvaltningen og på oppfølging av brukerne i reformperioden. Gjennomføringen av reformene har i all hovedsak gått etter planen, men valg av organisering, store omstillinger for de mange ansatte og nye oppgaver har hatt innvirkning på etatens driftssituasjon ved bl.a. lange saksbehandlingstider for flere ytelser. Ressursstyrking og effektivisering har bidratt til at saksbehandlingstiden nå samlet sett er på nivået som var før NAV-reformen ble iverksatt.

Jeg har mottatt flere henvendelser fra personer som ikke får kontakt med NAV. Dette er selvsagt ikke tilfredsstillende. I departementets tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet er det fremhevet at Arbeids- og velferdsetaten skal møte brukerne med service, respekt, kompetanse, informasjon, tilgjengelighet og et godt tilpasset tjenestetilbud. I følge informasjon jeg har mottatt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, er tilgjengeligheten gradvis blitt bedre, og det legges vekt på økt servicegrad og kompetanseutvikling i etaten.

Avslutningsvis vil jeg opplyse at jeg følger utviklingen i NAV nøye, både når det gjelder service generelt og saksbehandlingstid spesielt. Alle som tar kontakt med NAV skal bli møtte med respekt, kompetanse og forutsigbarhet.