Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1543 (2009-2010)
Innlevert: 29.06.2010
Sendt: 30.06.2010
Besvart: 06.07.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Vil kunnskapsministeren be Utdanningsdirektoratet om å la de 60 berørte elevene ved Tomb videregående skole i Råde, som nå står uten skoleplass, få gjennomføre sitt fjerde og siste skoleår ved skolen?

Begrunnelse

Tomb videregående skole, som er en landbruksskole, har i flere år kjørt et utdanningsløp over fire år. Dette gir elevene status som agronom (tilsvarende) og kvalifiserer de til opptak ved universitet og høgskoler. Skolen har ordinær søknadsfrist 1. mai hvert år. Utdanningsdirektoratet publiserte i begynnelsen av mai et rundskriv der de presiserer at elevene kun har rett til tre års utdanning ved friskoler. Dette rundskrivet kom etter at søknadsfristen til annen utdanning av ute og har skapt store problemer for de elevene som hadde planlagt å fortsette ved samme skole.
Konkret innebærer dette at 60 elever som har søkt om skoleplass 4.året ved Tomb videregående skole i Råde nå står uten studietilbud til høsten. Dersom Utdanningsdirektoratet mener det er viktig å endre praktisering av disse reglene bør dette kunngjøres før skolenes søknadsfrist går ut og ikke i ettertid.
Mange av de berørte elevene ved Tomb videregående skole har ulike lærevansker og søker opptak på særskilt inntak med søknadsfrist 1. februar.
For disse elevene er situasjonen de nå står i svært vanskelig.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Tomb videregående skole er godkjent og driver etter privatskoleloven. Private videregående skoler som er godkjent etter privatskoleloven har adgang til å ta inn elever med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven. På samme måte som i offentlige videregående skoler er hovedregelen i private videregående skoler tre års heltids skolegang.

Det følger av opplæringsloven § 3-1 femte ledd at elever med rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til den enkeltes opplæringsmål. Før det treffes vedtak om utvidet opplæringstid, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene eleven har. Retten til utvidet tid i videregående opplæring gjelder kun i offentlige videregående skoler. I private videregående skoler er det ikke noen tilsvarende rett. Departementet har likevel avdekket tilfeller hvor også elever i private videregående skoler har fått utvidet opplæringstid. Jeg vil vise til Prop. 125 S (2009-2010) hvor regjeringen varsler at den vil vurdere å fremme forslag om å endre regelverket, slik at elever i private skoler får samme mulighet til ekstra opplæringstid som elever i offentlige skoler. En eventuell regelendring vil først kunne tre i kraft fra skoleåret 2011-2012. I Prop. 125 S (2009-2010) foreslo derfor regjeringen at bevilgningen på kap. 228, postene 71, 74 og 75 for skoleåret 2010-2011 kan anvendes til inntil to års ekstra videregående opplæring i private videregående skoler for elever med rett til inntil to års ekstra opplæringstid etter opplæringsloven § 3-1 femte ledd.

Representanten Elisabeth Aspaker viser til et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet av mai 2010, hvor det blant annet ble presisert at elever ved private videregående skoler som hovedregel har rett til tre års heltids opplæring. Representanten viser til at dette rundskrivet kom etter søknadsfristens utløp, og har skapt problemer for elever som hadde planlagt å ta et fjerde år ved Tomb videregående skole.

Jeg vil understreke at Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-5-2010 Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd av 3. mai 2010 ikke innebærer noen regel- eller praksisendring med hensyn til varigheten av videregående opplæring etter privatskoleloven. Det er beklagelig dersom elever ved Tomb videregående skole hadde planlagt et fjerde skoleår ved skolen uten å ha rett til dette. Likevel ønsker jeg ikke å ta initiativ til at elever ved private videregående skoler skal gis rett til opplæring av lengre varighet enn hva som er tilfelle for offentlige videregående skoler. Jeg vil imidlertid understreke at elever ved Tomb videregående skole med rett til spesialundervisning vil kunne gis inntil to års ekstra opplæringstid.