Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1544 (2009-2010)
Innlevert: 29.06.2010
Sendt: 30.06.2010
Besvart: 07.07.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Debatten om utbygging og påstått nedbygging av strandsonen har blusset kraftig opp etter et oppslag i NRK om at det er gitt 10 prosent flere dispensasjoner for bygging i strandsonen. Ordførere i berørte kommuner raser mot villedende statistikk. Denne statistikken danner grunnlag for en helt sentral debatt.
Vil statsråden ta initiativ til forbedringer av statistikken slik at man skiller bl.a. utbedringer fra nye utbygginger og får et statistikkgrunnlag som de berørte kommunene kjenner seg igjen i?

Begrunnelse

Strandsonen og bruken av den er i kjernen på flere konflikter i Norge. Det går i forholdet mellom lokal råderett og nasjonal styring og grunneiers rettigheter opp mot nasjonale målsetninger. Det skapes ofte et inntrykk av at lokale myndigheter er uansvarlige og at landet er i ferd med å bli helt nedbygget. Det til tross for at utbyggingspresset varierer sterkt fra landsdel til landsdel og kommune til kommune. Det er problemstillinger knyttet til de mest pressede arealene i landet som blir malen for behandlingen av alle.
Dersom statistikken er misvisende og dette igjen brukes til å stramme inn overfor lokaldemokratiet er det meget alvorlig. Det vil undergrave det ansvar et lokaldemokrati skal ha og bidra til at konfliktnivået øker. Det som kanskje er mest interessante å vite er jo hvordan publikums adgang til friarealer utvikler seg. Det er mye som peker i retning av at den har bedret seg de siste årene. Det bør være et mål med en gjennomgang av statistikkgrunnlaget at utviklingen på dette området også bør komme klart fram.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Antall dispensasjoner for bygging i 100-metersbeltet langs sjøen rapporteres av kommunene via kommune-stat-rapporteringen KOSTRA, og offentliggjøres av Statistisk Sentralbyrå i juni hvert år. Tallene for 2009 ble nylig offentliggjort, og viste at det ble gitt ca 900 dispensasjoner for nye bygg i 100-metersbeltet langs sjøen i 2009, mot ca 812 året før. I tillegg ble det gitt ca 1500 tillatelser til nye bygg i samsvar med plan, mot ca 1730 året før. Ca 88 prosent av kommunene har rapportert, og Statistisk Sentralbyrå har beregnet tallene på dette grunnlaget.

Tallene omfatter bare nye bygninger, medregnet erstatningsbygg. Rapporteringen omfatter ikke andre tiltak som tilbygg, brygger m.v. Etter min oppfatning gir statistikken nyttige opplysninger, som gir en god mulighet til å følge med på utviklingen. Jeg er selvsagt klar over at statistikken kan inneholde feil og mangler, og at det også er nødvendig å vurdere situasjonen ut fra et bredere grunnlag.