Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1545 (2009-2010)
Innlevert: 29.06.2010
Sendt: 30.06.2010
Besvart: 05.07.2010 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Ser justisministeren på denne problematikken, og hva vil justisministeren gjøre for å forebygge og bekjempe kriminell aktivitet blant ungdom under den kriminelle lavalderen?

Begrunnelse

Den kriminelle lavalderen er i dag 15 år, men man vet at det blir begått kriminalitet av ungdom under denne alderen. Det er i dag ingen eller få muligheter til å utøve makt ovenfor ungdom under den kriminelle lavalderen, selv om at dette i mange tilfeller kan være nødvendig for rehabilitering og for å forhindre tilbakefall. I Innst. S nr. 169 (2008-2009) skriver komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti at de er glad for at Regjeringen arbeider med å gi unge lovbrytere særskilte tilbud som alternativ til fengsel.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Utgangspunktet er at barn under 15 år ikke er strafferettslig ansvarlige og at de ikke kan pågripes, varetektsfengsles eller straffes, selv når de begår alvorlige og/eller omfattende kriminelle handlinger. Sakene kan imidlertid henvises til konfliktrådet for frivillig megling, dersom både den unge lovbryteren, foresatte og offer samtykker til slik behandling.

Det fremgår av straffeprosessloven at selv om lovbryteren er mellom 12 og 15 år og det således ikke kan opprettes straffesak, skal sakene etterforskes på vanlig måte, mens det kan foretas etterforskning dersom barnet er under 12 år. Formålet med etterforskningen kan blant annet være å skaffe opplysninger som kan inngå som ledd i barnevernets behandling av saken etter sitt lovverk. Straffeprosessloven krever videre at barnevernet skal underrettes dersom ikke saken er helt bagatellmessig. Også politiloven krever at politiet underretter barnevernet.

Barnevernloven pålegger alle offentlige instanser å melde fra til kommunens barnevernstjeneste, blant annet dersom et barn har vist alvorlige atferdsvansker. Kriminalitet vil inngå i barnevernets vurdering av barnets behov for hjelpetiltak.

De ulike reglene tar sikte på å sikre at barnevernet får den informasjon som er nødvendig for å vurdere om det skal settes inn tiltak for å forebygge en mulig negativ utvikling og hjelpe barnet til et liv uten kriminalitet.

Det er helt nødvendig med innsats fra ulike samfunnsaktører når barn under 15 år begår gjentatt og/eller alvorlig kriminalitet. En målrettet tilnærming krever samarbeid både mellom offentlige instanser og med barnet og omsorgspersonene. Dette kommer blant annet til uttrykk i den kriminalforebyggende handlingsplanen Gode krefter som ble lansert i august 2009:

”Soria Moria erklæringen understreker at gode velferdstilbud for alle kan bidra til at kriminalitet forebygges og mange av startblokkene for en kriminell løpebane fjernes.”

Tiltakspakke II i handlingsplanen har overskriften Tidlig innsats – tiltak rettet mot barn og unge. Her omtales politiets bekymringssamtale (tiltak 18), spredning av erfaringene fra ”Oppfølgingsteam” (tiltak 22) og økt bruk av konfliktråd mellom 15 og 18 år.

Jeg er opptatt av at ungdom ikke skal være i fengsel, det er derfor avgjørende at de ulike samfunnsinstanser griper fatt i barns problemer på et tidlig tidspunkt, og at de etablerer et forpliktende samarbeid for å finne gode og individuelt tilpassede løsninger.

Når det gjelder ungdom mellom 15 og 18 år arbeides det derfor intensivt med å finne alternative straffereaksjoner som først og fremst skal bidra til å forebygge en negativ utvikling hos den enkelte unge lovbryter. Vi har i de senere årene gjennomført et prosjekt med ”Oppfølgingsteam for unge lovbrytere” som har gitt lovende resultater. Antallet team er utvidet, og dette utviklingsarbeidet videreføres.

NOU 2008:15 Barn og straff – utviklingsstøtte og kontroll - inneholder en rekke interessante forslag som har vært på bred høring. Et sentralt forslag er at det kan gis dom på ”Ungdomsstormøte” som alternativ til fengsel. En individuelt utformet ungdomsplan med sterke forpliktelser både for domfelte og for hjelpeinstansene skal bli resultatet av møtet. Gjennom denne nye straffereaksjonen vil den unge bli stilt til ansvar for sine lovbrudd. Gjennomføringen er forslått lagt til konfliktrådet.

Oppfølgingsarbeidet pågår, og en lovproposisjon med en meldingsdel er planlagt ferdigstilt våren 2011. Målet er å gi unge lovbrytere, som fortsatt er barn i henhold til FNs Barnekonvensjon, straffereaksjoner som er individuelt tilpasset og som gjennomføres utenfor fengsel.

Jeg har tro på at dette arbeidet gir resultater og erfaringer som også vil kunne bli viktige for samarbeidet om gode tiltak for lovbrytere under den kriminelle lavalder.