Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1549 (2009-2010)
Innlevert: 30.06.2010
Sendt: 30.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vil departementet bidra til at også driften av gatemagasinet ASFALT i Sandnes og Jærregionen gis driftsstøtte på lik linje med de fleste andre gatemagasiner i Norge?

Begrunnelse

I Rogaland utkommer magasinet ASFALT både i Stavanger og Sandnes/Jæren. Salget av magasinet gir rusavghengige en mulighet til å skaffe seg inntekt gjennom egen jobb. Tilsvarende konsept er kjent fra flere andre byer i landet. Ansvaret for distribusjon og oppfølging av 66 registrerte selgere i Sandnes og Jærregionen tilligger bypresten i Sandnes. De siste utgivelsene er solgt i 7 000 eksemplarer.
Bypresten i Sandnes har fått avslag på søknad om driftstøtte fra Helsedirektoratet, som forvalter tilskuddsordningen.
Avslaget fra Helsedirektoratet er begrunnet med at bypresten er underlagt Sandnes Kirkelige Fellesråd og dermed ikke er å anse som en frivillig aktør. Bypresten viser imidlertid til at man for alle praktiske formål er å anse som en frivillig aktør, og at man derfor bør kvalifisere for støtte. Jeg viser for øvrig til brevet fra bypresten til Helsedirektoratet av 30. juni 2010.
Både Lotteritilsynet og NAV har godkjent Sandnes Kirkelige Fellesråd som en frivillig aktør.
KrF mener at ASFALT er et viktig tiltak som ikke bør stanses på grunn av rigid regelfortolkning og byråkrati, og håper at statsråden vil se nærmere på denne saken slik at den får en positiv løsning.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I rusfeltet har frivillig og ideell sektor en sentral rolle. Over statsbudsjettet gis tilskudd til frivillig rusarbeid til oppfølging, omsorg og rehabilitering i regi av frivillige organisasjoner og private virksomheter (Prop 1 S kap 763 post 71). Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. Det foreligger et regelverk for tilskuddsordningen som er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet. I regelverk for ordningen fremgår det at målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner og private virksomheter som utfører arbeid for rusmiddelmisbrukere og prostituerte.

Helsedirektoratet gir støtte til flere gatemagasiner i hele landet. Hittil i år er det innvilget kr. 500 000 til Megafon i Bergen til drift, og andre søkere er Klar Kristiansand, gatemagasinet Virkelig i Tromsø og Foreningen Sorgenfri i Trondheim.

Jeg vil be Helsedirektoratet samarbeide med ASFALT og Bypresten i Sandnes for å finne frem til en god løsning i denne saken.