Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1551 (2009-2010)
Innlevert: 30.06.2010
Sendt: 30.06.2010
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 04.08.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Norsk Luftambulanse ønsker å samle sin aktivitet på Horgen i Frogn i Akershus. I dag drives deler av aktiviteten på dispensasjon. Det haster derfor med en avgjørelse. Samtlige ordførere i Follo har anbefalt lokaliseringen. Det lokale selvstyre er tilsidesatt og Statens vegvesen har overprøvd beslutningen.
Vil statsråden ta et initiativ for å finne en løsning på saken sammen med Norsk Luftambulanse, Frogn kommune og Statens Vegvesen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Frogn kommune har lenge ønsket å etablere et næringsområde ved Horgen, nær opp til et kryss mellom E6 og fylkesveg 76.

Kommunen vedtok 28. november 2005 reguleringsplan for næringsområde Horgen. Hensikten med denne planen var å regulere det aktuelle arealet til næringsformål. Arealet var på 80-90 daa, og det ble lagt opp til å etablere et senter med inntil 400 arbeidsplasser for bedrifter innenfor innredningsbransjen. Etter innsigelse fra Statens vegvesen ble plansaken sendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Departementet ga Statens vegvesen medhold og uttrykte blant annet følgende i brev av 13. november 2006:

”Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst til følge. Det er viktig å legge opp til en arealbruk som ikke fører til økt biltrafikk og som ikke er i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplan- legging og Akershus fylkesplan 2004-2007. Departementet mener næringsområdet på Horgen vil framstå som en bilbasert "næringssatellitt" i et område som trafikalt sett er lite egnet, og som i gjeldende kommuneplan er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål. Reguleringsplanen for næringsområde Horgen stadfestes derfor ikke.”

Statens vegvesen har opplyst meg om at Frogn kommune i møte i kommunestyret 15. september 2008 vedtok å sette i gang på nytt med regulering til næringsformål i Horgen-området. Kommunestyrets vedtak ble fulgt opp med et møte mellom kommunen og vegdirektøren 6. januar 2009. Etter møtet konkluderte kommunen blant annet med at det skulle sendes en skriftlig henvendelse til Statens vegvesen Region øst før det ble tatt nye initiativ i reguleringsprosessen.

Statens vegvesen mottok et slikt innspill i mars 2010. Med bakgrunn i dette pågår det nå møtevirksomhet om saken, der både kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen Region øst er involvert. For å få en bredest mulig vurdering av om forutsetningene for Miljøverndepartementets avgjørelse fra 2006 er endret så mye at det ligger til rette for en annen konklusjon, vil også fylkesmannen bli trukket inn i disse vurderingene. Kommunen har vært enig i denne prosessen.

Jeg vil ikke gripe inn i den lokale prosessen som pågår. Jeg har tillit til at aktørene lokalt finner fram til en hensiktsmessig løsning som ivaretar behovene Norsk Luftambulanse har i sin virksomhet. Dersom det ikke oppnås enighet lokalt, legger jeg til grunn at saken må løses på vanlig måte gjennom saksbehandlingsreglene etter plan- og bygningsloven.