Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1552 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 23.08.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ved behandling av Ot.prp. nr 76 (2008-2009) ble det foretatt en endring som innebærer at et tidligere fritak for mva for selskaper som benytter utenlandske leverandører ved reparasjoner er fjernet. Jeg har fått en henvendelse fra et lite norsk selskap som importerer anleggsmaskiner.
Når de skal foreta garantireparasjoner må det betales mva på lønn og reiseutgifter for mekaniker, men ikke på reservedeler. Dette medfører ekstra kostnader og byråkrati. Er dette en problemstilling departementet vil se nærmere på?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I forbindelse med teknisk revisjon av merverdiavgiftsloven, jf. Ot. prp. nr. 76 (2008-2009), ble tidligere forskrift 16. juni 1972 nr. 1 (Nr. 53) om avgiftsfritak for garantireparasjoner som utføres for utenlandsk oppdragsgiver opphevet med virkning fra 1. januar 2010. Endringen medførte at de utenlandske næringsdrivende isteden ble underlagt refusjonsordningen for næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet.

På bakgrunn av en henvendelse fra Bilimportørenes Landsforening ved brev 29. juni 2010 har Finansdepartementet bedt Skattedirektoratet om å foreta en vurdering av den samme problemstillingen som representanten Sanner viser til. Jeg vil se nærmere på behovet for en eventuell lovendring etter at Skattedirektoratet har kommet med sin vurdering.