Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1554 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 20.08.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Norsk Luftfartsmuseum og Luftforsvarsmuseet er nasjonale museer lokalisert i Bodø, som skal ivareta og utvikle norsk luftfartshistorikk og kultur. Flere mener at dagens organisering med ett sivilt og ett militært museum vanskeliggjør en effektiv drift, samarbeide, utvikling og styring.
Vil statsråden nå ta initiativ til at dagens organisering endres slik at den nasjonale luftfartsinstitusjonen i Bodø blir ett museum, administrert og styrt fra nord?

Begrunnelse

Norsk Luftfartsmuseum og Luftforsvarsmuseet får driftsstøtte fra Kultur og Forsvarsdepartementet. Da Stortinget vedtok opprettelsen av Norsk Luftfartsmuseum i 1992 var det ikke noe uttrykt ønske om å utvikle to adskilte institusjoner. Miljøet og flyentusiaster i Bodø har opp gjennom årene gjort en formidabel innsats for å utvikle institusjonene. Ikke minst har et betydelig stab av frivillige bidra til å gjøre "Flymuseet" i Bodø internasjonalt kjent. Likevel har utviklingen vært konfliktfylt. Sentral styring og mangelfull dialog mellom lokale og sentrale aktører har tidvis hemmet utviklingen. Nå er imidlertid tiden moden for å utvikle en felles sivil-militær strategi, administrasjon og styring.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Norsk Luftfartsmuseum er organisert som en stiftelse, og denne mottar fast driftstilskudd fra Kulturdepartementet på kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket. Luftforsvarsmuseet er organisert som en avdeling av Forsvarsmuseet underlagt Forsvarsdepartementet. Sammen med Avinor museum er disse samlokalisert i luftfartssenteret i Bodø.

De problemstillinger som stortingsrepresentant Ivar Kristiansen tar opp, ble også berørt i forbindelse med utviklingen av senteret i Bodø i første halvdel av 1990-årene, da nåværende organisering ble fastlagt. Jeg er for øvrig kjent med at stortingsrepresentant Ivar Kristiansen stilte liknende spørsmål til forsvarsministrene Løwer og Godal i 1999 og 2000.

Jeg har også merket meg at Norsk Luftfartsmuseum i sin budsjettsøknad for 2011 har uttalt at styret vil arbeide aktivt for å få til en konsolidering av de museene som er samlokalisert i luftfartssenteret i Bodø. ”En samling av faglige og økonomiske ressurser vil styrke våre muligheter til å nå de overordnede mål som er satt”, heter det i budsjettsøknaden fra Norsk Luftfartsmuseum.

Tidspunktet er ikke inne for å antyde noe om mulige endringer, men på bakgrunn av at et viktig museum i det nasjonale museumsnettverket, Norsk Luftfartsmuseum, har gitt uttrykk for et slikt synspunkt, vil Kulturdepartementet ta kontakt med Forsvarsdepartementet med sikte på en nærmere faglig vurdering av den nåværende driftssituasjonen ved luftfartssenteret i Bodø.