Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1555 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 20.08.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Med bakgrunn i høye parkeringsavgifter for å parkerer ved landets sykehus og spesielt ved Haukeland sykehus i Hordaland, vil statsråden vurdere parkeringsavgiftene ved landets sykehus til at de blir redusert og like på alle foretaks sykehusene?

Begrunnelse

Mange pårørende og pasienter som trenger behandling samt pårørende som ønsker å besøke sine nærmeste på sykehuset fungerer det slik i dag at parkeringsavgiften ved landets sykehus er svært høy noe som kan føre til store utgifter for den enkelte. Spesielt ved Haukeland sykehus som også har vært svært omdiskutert i media. Når enkelte mennesker får kostnader på ti-tusenvis av kroner ved det å følge opp sine nære i en vanskelig situasjon er dette svært leit. Samtidig kan dyre parkeringsutgifter utelukke mange fra å kunne besøke sin nærmeste. Og faktisk så er det slik at det går ikke offentlig kommunikasjon fra alle kanter til sykehuset. Det er også spesielt at de ulike helseforetakene har ulike priser på parkeringen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Bruk av parkeringsavgifter ved enkelte av landets sykehus har flere ganger vært utsatt for kritikk fra ulike hold. Med bakgrunn i dette ba Helse- og omsorgsdepartementet i mars 2008 de regionale helseforetakene om å komme med forslag til hvordan parkeringstilbudet burde håndteres. Parkeringssituasjonen ved sykehusene ble kartlagt og vurdert i rapport av 24. november 2008 til departementet. I rapporten gis det anbefalinger i 13 punkter for hvordan parkeringstilbudet bør organiseres for sykehusene.

Helse- og omsorgsdepartementet fulgte opp saken og rapporten i foretaksmøtene for 2009 der det ble stilt krav om at de regionale helseforetakene skulle legge rapporten til grunn for organisering av parkeringstilbudet ved sykehusene. I en av anbefalingene i rapporten angis det at inntekter fra parkeringsavgifter forutsettes kun brukt til dekning av kostnader ved drift av parkeringstilbudet. Når vi åpner for at parkeringsavgifter skal kunne dekke utgiftene, skyldes dette at vi ikke ønsker at de penger som er satt av til å betale for behandling av pasienter ved sykehusene skal brukes til å dekke kostnader ved drift av parkeringstilbudet. Imidlertid vil kostnadene variere i forhold til type parkeringsarealer (parkeringshus eller bakkearealer), tomtepriser og vedlikeholdsbehov man har for arealene m.v. Kostnadene vil normalt være større i byer og pressområder.

Det er de enkelte helseforetakene som forvalter parkeringstilbudet ved sine helseinstitusjoner, og følgelig kan tilrettelegge for parkeringsordninger for pasienter, pårørende og ansatte. Helseforetakene kan også fastsette regler for hvem som kan fritas parkeringsavgift, men dersom noen fritas betyr det at andre må betale mer for parkeringen. Ved Haukeland sykehus er det flere grupper som er fritatt parkeringsavgift, blant annet foreldre og pårørende som er tilkalt av hensyn til behandling ved sykehuset.

Når det gjelder parkeringstilbudet ved Haukeland sykehus har det vært noen mediaoppslag om dette. Dette gjelder blant annet utgiftene enkelte pårørende har hatt i forbindelse med besøk på sykehuset. Helse Vest RHF har fulgt opp kravet fra foretaksmøtet i 2009 og stilt krav til Helse Bergen HF om at inntekter fra parkeringsavgifter forutsettes kun brukt til dekning av kostnader ved drift av parkeringstilbudet, herunder er det tatt opp at verken pårørende eller pasienter skal ha utgifter som vil virke urimelige. Helse Bergen HF har på bakgrunn av mediaoppslagene initiert en gjennomgang av parkeringstilbudet, og det fremgår av informasjon på hjemmesiden til sykehuset (datert 7. juli d.å.) at dette arbeidet vil starte etter sommerferien.

Avslutningsvis vil jeg nevnte at jeg i foretaksmøtene for 2010 har bedt de regionale helseforetakene evaluere parkeringsordningene sine innen 1. oktober i år. Vi vil gå nøye gjennom denne evalueringen og vurdere om det er aktuelt å stille nye krav til hvordan parkeringstilbudet ved sykehusene bør organiseres i foretaksmøtene for 2011.