Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1556 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 20.08.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Kan det være hensiktsmessig å utvide Finanstilsynet myndighet til å utstede bøter eller overtredelsesgebyrer til finansinstitusjoner som, etter klart definerte kriterier, bryter de lover institusjonene er underlagt, eller vil statsråden følge opp Sanksjonslovutvalgets arbeid på annen måte, og ser statsrådene eventuelt andre hensiktsmessige virkemidler for å møte kriminalitetsutfordringene innen finanssektoren?

Begrunnelse

Finanstilsynet er, ved lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven), tillagt oppgaven med tilsyn med de ulike finansinstitusjonene. Finanstilsynet har etter ulike lover en rekke sanksjonsmuligheter overfor virksomheter som ikke følger lovverket for finansinstitusjoner, eksempelvis pålegg om å stanse virksomheten hvis Finanstilsynet antar at virksomheten ikke har nødvendig tillatelse til å drive virksomhet definert i lovens § 1 første og tredje ledd. Videre er det fra særlovgivningen delegert kompetanse til å treffe avgjørelser fra Finansdepartementet til Finanstilsynet.
En rekke medieoppslag den senere tiden har illustrert hvor omfattende utfordringene vi står overfor i møtet med forbrytelser innen finansverden er. På en god måte har vi fått innsikt i Finanstilsynets og Økokrims ressursutfordringer og de mange dilemmaene de står overfor når saker må henlegges utelukkende grunnet ressurssituasjonen i politiet generelt og Økokrim spesielt.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finanstilsynets oppgaver er fastlagt i lov 7. desember 1956 nr. 7 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) og de ulike særlovene for områdene og institusjonene under tilsyn. Finanstilsynsloven § 3 fastsetter at Finanstilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov, samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonenes opprettelse, dens formål og vedtekter. Finanstilsynets arbeidsområde omfatter finanssektoren med bank-, forsikrings- og verdipapirvirksomhet, og eiendomsmeglings-, inkasso, revisor- og regnskapsførervirksomhet.

Finanstilsynet har omfattende hjemler til å føre tilsyn både med finansinstitusjoner og med regulerte markeder og verdipapirmarkedet generelt. Finanstilsynet kan blant annet pålegge institusjoner under tilsyn å rette på forhold som innebærer at institusjonen ikke har overholdt sine plikter i henhold til bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, eller har handlet i strid med konsesjonsvilkår, jf. finanstilsynsloven § 4 første ledd nr. 8. Finanstilsynet har også, med hjemmel i de ulike særlovene og på nærmere angitte vilkår, adgang til å tilbakekalle tillatelser ved overtredelser av regelverket. For øvrig vil tilsynet, i tilfeller hvor det finner sted overtredelse av bestemmelser som gjelder for institusjoner under Finanstilsynets tilsyn, kunne melde fra til påtalemyndigheten eller andre relevante offentlige myndigheter, jf. finanstilsynsloven § 6.

I henhold til verdipapirhandelloven har Finanstilsynet adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av visse bestemmelser i loven. De bestemmelsene dette gjelder, retter seg ikke særskilt mot institusjonene under tilsyn, men mot enhver. Det dreier seg som generelle atferdsregler i verdipapirhandelloven som blant annet har til formål å sikre tilliten til verdipapirmarkedet. Finanstilsynet har hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr blant annet ved brudd på plikten til å flagge erverv av større aksjeposter i børsnoterte foretak og ved overtredelse av finansiell rapportering. Fra 1. juli i år ble adgangen for Finanstilsynet til å ilegge overtredelsesgebyr utvidet til også å omfatte overtredelser av bestemmelsene i verdipapirhandelloven om primærinnsideres meldeplikt.

Som det fremgår er Finanstilsynet helt sentralt når det gjelder å sikre overholdelse av lover og regler på finans- og verdipapirmarkedsområdet. Departementet vurderer løpende om det er behov for nye tiltak når det gjelder tilsyn og sanksjonsmuligheter på dette området. For øvrig vil spørsmålet om Finanstilsynets mer generelle adgang til å ilegge overtredelsesgebyr bli vurdert i forbindelse med oppfølgingen av Sanksjonsutvalgets utredning NOU 2003:15 Fra bot til bedring, jf. omtale i Prop. 84 L (2009-2010) pkt. 4.5.4, som for tiden er til behandling i Justis- og politidepartementet.