Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1639 (2009-2010)
Innlevert: 30.08.2010
Sendt: 30.08.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 06.09.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Har forskriftsendring av fisketid med kilenot for 2010 vært sendt ut på høring til de berørte parter før de er blitt gjort gjeldende fra 31. mai 2010?

Begrunnelse

Fisketid med kilenot i ordinær sesong, spesielt for Region Kysten av Trøndelag og spesialt for området rundt Hitra, var i henhold til forskriftsbestemmelsene i 2009, fastsatt til perioden fra 07.07.09 til 04.08.09.
Ved forskriftsendring er fisketid med kilenot i ordinær sesong for samme område i 2010, regulert til perioden fra 13.07.10 til 28.07.10.
Dette tilsvarer nærmest en halvering av fisketiden for dette spesielle området.
Denne begrensningen i fisketid vil kunne få store økonomiske konsekvenser for fiskerne og negative ringvirkninger for lokalsamfunnene i området.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Forut for fastsetting av årets reguleringer i laksefisket i sjø ble det gjennomført en omfattende prosess. Som et første trinn foreslo Direktoratet for naturforvaltning retningslinjer for reguleringene basert på vitenskapelig rådgivning fra de beste internasjonale og norske forskningsmiljøer. Retningslinjene inneholdt til dels store begrensninger i fisket både i sjø og i elvene, og de ble drøftet med berørte organisasjoner i et eget møte. Fylkesmennene gjennomførte deretter regionale møter med berørte organisasjoner før de oversendte fylkesvise forslag til reguleringer til Direktoratet for naturforvaltning.

Direktoratet for naturforvaltning sendte deretter sitt forslag til forskrift på en bred høring, og så vel forskriftsforslaget som de innkomne høringsuttalelsene ble drøftet med organisasjonene i et nytt møte før forskriften ble fastsatt. Det har også vært avholdt flere konsultasjoner med Sametinget. Jeg mener derfor alle interessenter har hatt god anledning til å medvirke i prosessen.

Det er likevel slik at fisket etter laks de seneste årene har blitt vesentlig innskrenket, slik det ble varslet i St. prp. nr. 32 (2006-2007). Det ble i proposisjonen redegjort for nedgangen i bestandene av vill atlantisk laks og skissert tiltak for å bevare og gjenoppbygge bestandene til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innen arten og utnytter bestandenes produksjonsmuligheter. Etter Stortingets behandling av proposisjonen i mai 2007 har situasjonen for villaksen blitt ytterligere forverret, blant annet har overlevelsen i havet blitt dårligere og belastningen fra lakseoppdrett har økt vesentlig.