Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1606 (2009-2010)
Innlevert: 23.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Besvart: 30.08.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med nedsettelse av arbeidsgruppen som skal vurdere en eventuell sammenslåing mellom Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene, hva vil statsråden gjøre for å sikre at innspill fra brukerne av tjenestene disse institusjoner utfører, herunder spesielt Norges Rederiforbund, skal bli representert i denne arbeidsgruppen?

Begrunnelse

Den 28. juni ble det varslet at Nærings- og handelsdepartementet vil utrede en sammenslåing av Sjøfartsdirektoratet med hovedkontor i Haugesund og Skipsregistrene lokalisert i Bergen.
Formålet med utredningen er å se om en sammenslåing vil gi en mer brukervennlig og enhetlig sjøfartsadministrasjon.
Nærings- og handelsministeren bemerker selv at;

"det er viktig å vurdere om en sammenslåing kan bidra til å opprettholde Norge som en ledende maritim nasjon."


I denne sammenheng vil det bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere en eventuell sammenslåing, bestående av Sjøfartsdirektoratet, Skipsregistrene og representanter fra de ansattes organisasjoner.
Arbeidsgruppen vil starte opp i august 2010 og siktemålet er at en eventuell sammenslåing skal tre i kraft 1. januar 2012.
Gruppens sammensetning viser at brukerne av tjenestene disse institusjonene utfører, ikke er representert. Dette gjelder spesielt Norges Rederiforbund.
Slik det er lagt opp vil organisasjoner som representerer brukerne av tjenester fra offentlig maritim forvaltning, kun bli gitt mulighet til å komme med innspill overfor arbeidsgruppen i en egen høringsrunde.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det fremgår klart av arbeidsgruppens mandat at gruppen bør innhente synspunkter fra berørte organisasjoner underveis i prosessen. Jeg legger derfor til grunn at arbeidsgruppen tar kontakt med berørte parter, herunder Norges Rederiforbund. Formålet med utredningen er jo nettopp å vurdere om en sammenslåing av Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene vil gi en mer brukervennlig og enhetlig sjøfartsadministrasjon. I tillegg åpner mandatet for at arbeidsgruppen kan etablere undergrupper eller innhente spesielle utredninger.

Arbeidsgruppens rapport skal overleveres departementet 1. mars 2011. Den vil inngå som et viktig element i beslutningsgrunnlaget for om en sammenslåing bør finne sted eller ikke.

Det er derfor av sentral betydning at arbeidsgruppen har hatt en dialog med berørte organisasjoner underveis i prosessen.