Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1560 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 23.08.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hva statlige myndigheter har foretatt seg i saken vedrørende innvilgelse av rentefrie lån, innhenting av dokumentasjon samt oppfølging av forfalte krav overfor Konsortiet Boalvvir BA, og eventuelt hvilken instans som er ansvarlig for det løpende tilsyn med at offentlige lån til samme bransje eller lignende, tilbakebetales?

Begrunnelse

Reindriftens utviklingsfond (RUF) har fått fullmakt til å gå til det skritt å begjære Boalvvir BA konkurs. Dette skyldes manglende tilbakebetaling av rentefrie lån på over fem millioner kroner som er gitt til selskapet samt manglende dokumentasjon på hva midlene er blitt brukt til.
Konsortiet Boalvvir BA ble stiftet sommeren 2004 og har som overordnet målsetting

"...å bedre inntjeningen for den enkelte reineier ved å heve verdiskapingen i næringen."

Siste godkjente årsregnskap er for regnskapsåret 2006. I forbindelse med årsregnskapet for 2006 bemerket revisor blant annet følgende anmerkninger:

"Svakheter i selskapets rutiner/internkontroll/dokumentasjon kan ha medført feil i regnskapet. Usikkerhet vedrørende fortsatt drift."

Styret i selskapet fratrådte høsten 2009.
Høsten 2007 ble selskapet Boalvvir AS stiftet. Aksjeeiere i det nye selskapet var styreleder og styremedlem i Konsortiet Boalvvir BA. Siste godkjente regnskap for dette selskapet er for regnskapsåret 2008. I forbindelse med årsregnskapet for 2007 hadde revisor blant annet følgende anmerkning:

"Svakheter i selskapets rutiner/internkontroll/dokumentasjon kan ha medført feil i regnskapet."

Det opprinnelige Konsortiet Boalvvir BA har i årenes løp mottatt rentefrie lån og andre offentlige tilskudd på opp i mot 10 millioner kroner. For det første er det spørsmål om hvor midlene har tatt veien og hva de er blitt brukt til. RUF har etterspurt dokumentasjon uten at selskapet har imøtekommet forespørslene.
For det andre er det spørsmål om hvilke offentlige myndigheter har eller burde ha fulgt opp selskapet nærmere med tanke på at de har mottatt millionbeløp av offentlige midler.
For det tredje er det spørsmål om dette er et enestående tilfelle eller om det foreligger flere lignende saker som er eller kommer til å bli fulgt opp av offentlige myndigheter.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Etableringen av konsortiet Boalvvir BA kom på bakgrunn av de utfordringer man i lang tid hadde hatt vedrørende slakting og omsetning av reinkjøtt. Da selskapet ble etablert i 2004, hadde slakteriene store lagre med reinkjøtt, og reineierne hadde av den grunn problemer med å få levert rein til slakting. Dette gjorde også arbeidet med reintallstilpasningen i Finnmark vanskelig.

Formålet med etableringen var at selskapet skulle fungere som et landsdekkende salgslag for reineierne. Hovedmålsettingen var å etablere flere omsetningsledd for reinkjøtt og arbeide for at reineierne fikk høyere avkastning på sine råvarer. Det var næringen selv som tok initiativ til etableringen av salgslaget. Ved etableringen hadde de rundt 250 medlemmer, hvor de fleste var reineiere fra Finnmark.

I sin funksjonstid møtte Konsortiet Boalvvir BA på en rekke utfordringer. En særlig utfordring var å fylle inngåtte leveringsavtaler. For å møte denne utfordringen, la foretaket om sin strategi og gikk inn på eiersiden i slakteri- og videreforedlingsbedrifter.

Aktiviteten i konsortiet Boalvvir BA har i vesentlig grad blitt finansiert over reindriftsavtalen, enten via tilskudd/lån innvilget av styret for Reindriftens utviklingsfond (RUF) eller som tilskudd fra Verdiskapingsprogrammet for rein.

Initiativet til å etablere selskapet kom fra reindriftsnæringen selv med det formål å få til et mer effektivt system for slakting og omsetning av reinkjøtt. Myndighetene valgte å gå inn med offentlige midler i dette prosjektet ut fra den klare hensikt å få en bærekraftig reindriftsnæring. Dette innebar at man så etableringen som en mulighet til å styrke avsetningen av reinkjøtt og dermed bedre markedssituasjonen. En sentral målsetting for myndighetenes medvirkning var å få ned reintallet i områder der dette er for høyt.

Også i denne type prosjekter er det klare rutiner og regler som skal følges både når støtte skal vurderes og i selve oppfølgingen av prosjektet. Reindriftsforvaltningen, som sekretariat for styret i RUF, står for saksbehandlingen og følger opp de prosjekter som RUF-styret har behandlet. Økonomiregelverket for staten samt regelverket som er utarbeidet for de aktuelle støtteordningene, legges i denne sammenheng til grunn.

I følge Reindriftsforvaltningen er saken med Boalvvir BA spesiell og skiller seg ut fra lignende saker der fondet har bidratt med lån. Det normale er at gitte lån blir betalt tilbake.

I dette tilfellet har låntakeren ikke betalt tilbake, og etter hvert heller ikke besvart henvendelser fra Reindriftsforvaltningen. Omtrent samtidig som første avdrag forfalt til betaling, kom det søknad fra selskapet om å få omgjort tidligere lån til tilskudd. Før Reindriftsforvaltningen tok denne søknaden under behandling, ba de om å få ettersendt bl.a. regnskapsrapporter og strategiplan for arbeidet med å styrke egenkapitalen i selskapet. Det kom ikke noen tilbakemelding fra selskapet på denne henvendelsen, til tross for flere purringer. Manglende tilbakemelding fra selskapet har derfor ført til at det ikke har vært mulig å få en fullstendig oversikt over utviklingen og hvordan midlene er brukt. Dette er også bakgrunnen for at Landbruks- og matdepartementet ga Reindriftssjefen fullmakt til å begjære selskapet konkurs. Formålet med en konkursgjennomgang er å få en nødvendig oversikt over situasjonen både når det gjelder innfordringsmuligheter og eventuelle brudd på lover og regler.

Gjennom konkursbehandlingen ønsker jeg å få kartlagt alle forhold i denne saken.

Ut fra det som er sagt ovenfor, er det på nåværende tidspunkt ikke mulig eller hensiktsmessig for meg å gå mer detaljert inn i saksforholdene. Jeg vil imidlertid understreke at jeg vil følge saken meget nøye i tiden framover.